Program ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów MOPS

„Program ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zadaniu ,,Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień". Ma on na celu uświadomienie klientom MOPS skutków używania alkoholu i narkotyków, naukę osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów picia, ograniczenie strat w dochodach, dokonywanie pozytywnych zmian w kierunku poprawnego funkcjonowania i podjęcia decyzji dotyczących zmian aktualnej sytuacji, pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.

W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. pracownicy socjalni prowadzili działania wśród 193 rodzin, których problemy wynikają z picia alkoholu i uzależnienia od narkotyków. Działania skierowane były na jednostkę i rodzinę. W wielu przypadkach w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań pracownicy socjalni współpracowali z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszami Policji, pedagogami szkolnymi, pracownikami Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Strażą Miejską, pielęgniarkami środowiskowymi i lekarzami. Służyli pomocą w rozwiązywaniu złożonych problemów wynikających z sytuacji kryzysowej, często spowodowanej nadużywaniem alkoholu. Pracownicy prowadzili w tych środowiskach pracę socjalną, w ramach której realizowali m.in. takie działania jak: częste wizyty w środowisku, zarówno profilaktyczne jak i interwencyjne, mobilizowanie do leczenia odwykowego, udzielanie alternatywnych form pomocy, aktywizacja społeczna i zawodowa, działania środowiskowe z innymi instytucjami pomocowymi.

W 2007 r. interwencje podjęte były w 132 środowiskach. Udzielono pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów osób wynikających z sytuacji kryzysowej, często spowodowanej nadużywaniem alkoholu. W 2008 r. pracownicy socjalni przeprowadzili na terenie Zgorzelca 169 interwencji, w tym 110 interwencji w sytuacjach przemocy.

W pierwszym półroczu 2009 r. pracownicy socjalni przeprowadzili na terenie Zgorzelca 125 interwencji, w tym 72 interwencje w sytuacjach przemocy. Osobom doznającym przemocy udzielano wsparcia w postaci rozmowy, szeroko pojętych działań w ramach pracy socjalnej, świadczeń finansowych i pomocy w naturze. Pracownicy informowali również o przysługujących prawach i ofercie pomocowej gminy. Po działaniach interwencyjnych odbywały się w środowisku wizyty monitorujące. Działania te miały na celu poprawę funkcjonowania rodziny, między innymi poprzez lepsze radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Ośrodek jako jedno z ogniw lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie udziela pomocy nie tylko klientom Ośrodka, ale również innym osobom w kryzysie, które wykazują brak umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem. Jesteśmy również zaangażowani w realizację celów Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Udzielamy osobom niepełnosprawnym pomocy finansowej, zapewniamy usługi opiekuńcze, wspieramy w formie różnych działań w zakresie pracy socjalnej, informujemy o ofertach pracy, podejmujemy działania służące integracji ze społecznością lokalną. Posiadamy certyfikat „Urząd Przyjazny Niepełnosprawnym”.

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk