DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mops.zgorzelec.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-10-30.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Nitko, e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 77 56911. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Traugutta 78 A, 59-900 Zgorzelec

Punkt podawczy znajduje się na parterze, wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób poruszających się na wózku lub osób przybyłych z wózkiem dziecięcym). Część wydziałów merytorycznych znajduje się na parterze, gdzie prowadzona jest bezpośrednia obsługa. Natomiast pracownicy pozostałych sekcji w razie potrzeby obsługują w punkcie podawczym na parterze. Na parterze dostępna jest również toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszającymi się na wózku. Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Niedziela 19 maja 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk