MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu został powołany na podstawie dwóch aktów prawnych:

  • Uchwały Nr XIII/76/90 Miejskiej Rady Narodowej w Zgorzelcu z dnia 27-04-1990 roku;
  • Zarządzenia Nr 6/90 Naczelnika Miasta Zgorzelec z dnia 15 maja 1990 roku.

Obecnie podstawowym aktem prawnym porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która obowiązuje od dnia 1 maja 2004r. Ustawa ta jest trzecim aktem prawnym w tym zakresie w historii polskiego ustawodawstwa zabezpieczenia społecznego i zastąpiła ustawę z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Wprowadziła cały szereg nowych rozwiązań prawnych, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów na jakie napotykają klienci tego systemu. Próbuje tak przebudować system, aby między innymi:

  • zapewnić osobom i rodzinom wsparcie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
  • zapewnić dochód na poziomie interwencji socjalnej;
  • doprowadzić do uniezależnienia się od pomocy społecznej;
  • integrować osoby będące w procesie wykluczenia społecznego ze środowiskiem lokalnym;
  • udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie;
  • stworzyć sieć usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

W 2007r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie” organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Projekt miał na celu podniesienie jakości pracy urzędów administracji samorządowej poprzez profesjonalne przygotowanie kadry urzędników do obsługi osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Projekt nawiązywał do jednej z podstawowych koncepcji Unii Europejskiej – koncepcji społeczeństwa informacyjnego – przygotowywał kadrę do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych nośników informacji, propagował ideę kształcenia się przez całe życie w różnych formach kształcenia ustawicznego. Aktywny udział w projekcie pozwolił uzyskać nam certyfikat „URZĄD PRZYJAZNY NIEPEŁNOSPRAWNYM”.

 

Niedziela 19 maja 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk