PROJEKTY UNIJNE

Projekt systemowy Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – promocja integracji społecznej. Obejmuje działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy. Ponadto ma na celu podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy (Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013).

 

Realizacji projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przewodzi hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

W 2008 r. Kierownik Ośrodka - Halina Maliwiecka - powołała Zarządzeniem Nr 6/2008 z dnia 20 lutego Zespół Zarządzający projektem w składzie:

  1. mgr Beata Łabieniec - kierownik projektu;
  2. mgr Mariola Chwałko – sprawozdawczość merytoryczna i reagowanie na indywidualne trudności uczestników projektu oraz członków ich rodzin;
  3. Małgorzata Maj – monitoring i ewaluacja;
  4. Krystyna Szlachta – zamówienia publiczne i obsługa administracyjna;
  5. mgr Ewa Żuchowska – księgowość projektu.

Obsługę prawną projektu powierzyliśmy Pani Jadwidze Jagiełło-Dubrowskiej - radcy prawnemu, obsługę informatyczną – Panu Tomaszowi Romel.

Umowę na realizację naszego projektu zawarliśmy na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Środki na finansowanie w formie dotacji rozwojowej przyznawane są corocznie i rozliczane każdego roku kalendarzowego.

  2008 r. 2009 r.
DOTACJA ROZWOJOWA 223 456,06 zł 224 752,40 zł
WKŁAD WŁASNY – ŚRODKI Z BUDŻETU MIASTA 24 840,00 zł 26 367,60 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 248 296,06 zł 251 120,00 zł

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej - bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby z tej grupy stanowią największy odsetek korzystających z pomocy naszego Ośrodka. W I półroczu 2009 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało ogółem 644 rodziny (liczba osób w rodzinach – 1030), w tym z powodu bezrobocia 364 (liczba osób w tych rodzinach 673).

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników.

Cele szczegółowe to:

  • wyzwolenie indywidualnej aktywności, poczucia odpowiedzialności, odzyskanie wiary we własne możliwości;
  • przywrócenie poczucia własnej wartości;
  • zwiększenie efektywności poszukiwania pracy i nabycie umiejętności szukania rozwiązań; rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych;
  • poprawa funkcjonowania na gruncie zawodowym, w środowisku rodzinnym i lokalnym;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Z uwagi na skutki bezrobocia wsparciem obejmujemy również osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie. Bezrobocie prowadzi do obniżenia standardu życia, wywołuje stres, gorszą samoocenę, bierność, sprzyja izolacji społecznej. Wpływa na wzrost konfliktów w rodzinie i innych grupach społecznych, prowadzi do narastania zjawisk patologii. Często bezrobocie rodzi trudności z organizowaniem i wykorzystywaniem czasu. W związku z kumulacją problemów istnieje konieczność zaoferowania wszechstronnego wsparcia. Jest to najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu służą uaktywnieniu sił i możliwości uczestników projektu tak, aby chcieli i umieli sami radzić sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywne życie w społeczności lokalnej. Z oferty wsparcia w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni – równość szans. Przestrzeganie zasady równości szans wiąże się z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizując projekt Ośrodek jest zobligowany do uwzględniania problematyki równości szans.

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

Działanie 2008 r. 2009 r.
kontraktem socjalnym objęliśmy: 40 osób 41 osób
z poradnictwa i wsparcia indywidualnego psychologa skorzystało: 40 osób 40 osób
z usług doradcy zawodowego skorzystało: 40 osób 41 osób
w treningach kompetencji i umiejętności społecznych wzięło udział: 40 osób 40 osób
z terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej skorzystało 9osób/rodzin 9 osób/rodzin
w kursie języka angielskiego uczestniczyło: 5osób nie realizowaliśmy działania
w kursie języka niemieckiego wzięło udział: 15 osób 21 osób
w szkoleniu „Kucharz” uczestniczyło: 9 osób nie realizowaliśmy działania
w szkoleniu „Operator wózka jezdniowego” uczestniczyło: 10 osób nie realizowaliśmy działania
w szkoleniu „Sprzedawca na stacji paliw” uczestniczyło: 17 osób nie realizowaliśmy działania
szkolenie „Murarz-tynkarz”/”Zbrojarz-betoniarz” ukończyło: 6 osób nie realizowaliśmy działania
w kursie/szkoleniu „Opiekun osób starszych” uczestniczyło: nie realizowaliśmy działania 15 osób
Kurs/szkolenie „Glazurnik-posadzkarz” ukończyło: nie realizowaliśmy działania 9 osób
w kursie/szkoleniu „Kasjer walutowy z kasą fiskalną” uczestniczyło: nie realizowaliśmy działania 5 osób
w spotkaniach grupy samopomocowej wzięło udział: nie realizowaliśmy działania 15 osób
kosztami ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu objęliśmy nie realizowaliśmy działania 2 osoby
badaniami lekarza medycyny pracy objęliśmy: 35 osób nie realizowaliśmy działania

 

Kompleksowe działania obejmujące różne formy wsparcia przyczyniły się do zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu. Z coraz większym zaangażowaniem włączają się w akcje organizowane przez Ośrodek. Realizacja projektu i podejmowane działania na rzecz integracji społeczności lokalnej wpływają na zmianę postrzegania Ośrodka przez społeczeństwo - przełamujemy stereotyp, że instytucje pomocy społecznej zajmują się „rozdawnictwem” pieniędzy.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego inwestujemy w człowieka i jego rozwój w różnych obszarach - edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym. Uczestnicy projektu nabywają lub zwiększają swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, nawiązują nowe znajomości, integrują się ze środowiskiem lokalnym. Ponadto wzrasta ich samoocena i wiara we własne siły.

Więcej: www.projekty.mops.zgorzelec.eu

Niedziela 19 maja 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk