KOMU POMAGAMY

Ośrodek jest instytucją polityki społecznej. Należy do sektora usług socjalnych publicznej pomocy społecznej i jest jednym z głównych realizatorów zadań w zakresie pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. Swoim zasięgiem działania obejmuje obszar miasta Zgorzelec.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym specjalne programy rządowe, zadania własne gminy oraz własne o charakterze obowiązkowym. Ustawa o pomocy społecznej dokonała podziału zadań własnych gminy finansowanych ze środków własnych gminy – ze względu na charakter ich realizacji, na zadania obligatoryjne i fakultatywne.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym zostały zaliczone te, które mają na celu zapewnienie mieszkańcom gminy minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego i które muszą być przez gminę zrealizowane, w tym: udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie i rozwój infrastruktury placówek wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, a także tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, kierowanie do domów pomocy społecznej oraz sprawienie pogrzebu. Obowiązkiem gminy jest także utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zadaniem obowiązkowym gminy stało się również opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gmina opracowuje i realizuje również programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Rada Miasta Zgorzelec w dniu 22 czerwca 2006r. uchwaliła Strategię Integracji Społecznej dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata 2006 – 2020 – uchwała Nr 357/06.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizujemy następujące świadczenia: zasiłki stałe (finansowane z budżetu państwa), zasiłki okresowe (dotowane z budżetu państwa), składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z budżetu państwa), zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, sprawienie pogrzebu, skierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Do zadań własnych o charakterze fakultatywnym zostały zaliczone te zadania, których realizacja wynika z rozeznanych potrzeb mieszkańców, a ich wykonanie może być uzależnione od możliwości finansowych gminy np. wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie itp.

Pomoc społeczna jest ukierunkowana na wszelkiego rodzaju działania zmierzające - poprzez pracę socjalną - do przezwyciężenia trudności określonych jako czasowe, własnymi siłami, jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym.

Praca socjalna stanowi podstawowy i najważniejszy instrument działania i jest pojęciem bardzo szerokim. Ustawodawca usankcjonował prawnie jedną z technik pracy socjalnej – technikę kontraktu. Celem kontraktu socjalnego jest wyposażenie osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zdolnej do pracy lub mogącej ją podjąć w niedalekiej przyszłości w umiejętności umożliwiające samodzielne życie prowadzące do wyjścia z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej. Praca socjalna stwarza duże możliwości pracownikom socjalnym, którzy poprzez szereg ról zawodowych mogą aktywizować i usamodzielniać klientów poszerzając i udostępniając niezbędne zasoby, a przede wszystkim doskonaląc pracę instytucji pomocy społecznej, adekwatnie do potrzeb społecznych. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom niezależnie od ich dochodu.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej realizujemy również zadania wynikające z innych ustaw, tj. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów.

 

DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO OŚRODKA WYKRACZA POZA ZADANIA USTAWOWE.
Organizujemy różne akcje, których celem jest integracja społeczności lokalnej i pomoc osobom wymagającym wsparcia społecznego. Włączamy się do wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Zgorzelca, współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i rozszerzamy ofertę pomocową.

Realizujemy programy/projekty:

 • „Program ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”;
 • Projekt „Wakacje z MOPS-em”;
 • Projekt „Punkt pośrednictwa sprzętu używanego”;
 • Projekt Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Organizujemy:

 • Dzień Dziecka;
 • Mikołajki;
 • Wigilię;
 • Akcję opał;
 • Akcję żywność.

Włączamy się do różnych akcji o zasięgu lokalnym, jak i krajowym np.:

 • Akcja Afganistan;
 • Akcja zeszyt;
 • Akcja kolonie dla dzieci.

Więcej: www.bip.iap.pl/mopszgorzelec/13581/13581/
 

Niedziela 19 maja 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk