Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zgorzelec Nr 525/85/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 10.06.2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym


W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą: 

1. Mariola Chwałko – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Wioletta Pawluk - z-ca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
3. Beata Łabieniec - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. asp. szt. Stefan Hajkowski - Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,
5. mł. aspirant Artur Fudala – Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu,
6. Krystyna Staniewska - Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „SUBSIDIUM”,
7. Maria Leszczyńska - Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu,
8. Magdalena Korkosz - kurator Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,
9. Maria Łyczkowska - Ośrodek Profilaktyki i Edukacji w Zgorzelcu,
10. Bożena Konarzewska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec.
 

Zespół funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
ul. Traugutta 77b, tel. (75) 77 52 634. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych MOPS-u, pedagogów szkolnych i dzielnicowych.
 

Niedziela 10 grudnia 2023

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk