AKTUALNOŚCI

„Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024

 

 Zapraszamy Seniorów zamieszkałych w Zgorzelcu do składania wniosków
do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ustanowiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego oraz środków własnych Gminy Miejskiej Zgorzelec.

W ramach Programu seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą całodobowo stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do zaistniałej sytuacji, dotyczącej danego Seniora.


Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie osoba musi spełniać łącznie poniższe kryteria:
• mieszkać na terenie Miasta Zgorzelec
• być osobą niesamodzielną, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).
• być osobą w wieku 60 lat i powyżej, liczonego w dniach, na dzień złożenia niniejszego formularza.


Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie uczestnictwa.
Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 22.03.2024r. w sposób ciągły do wyczerpania posiadanych „opasek bezpieczeństwa”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w godzinach urzędowania.
Osobami do kontaktu są pracownicy socjalni
telefon 75 77 56234 lub adres e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu


Dokumenty do pobrania:

Rregulamin 2024r.  userfiles/file/Regulamin%202024.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy userfiles/file/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%202024.pdf

Załącznik nr 2 - Umowa 2024   userfiles/file/UMOWA%20WZ%C3%93R%202024.pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie 2024r.  userfiles/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%202024.pdf

Załącznik nr 4 -  Klauzula RODO dla Uczestnika userfiles/file/Klauzula%20dla%20Uczestnika%20programu%202024.pdf

Załącznik nr 5 - Klauzula RODO dla Opiekuna userfiles/file/Klauzula%20dla%20Opiekuna%20Uczestnika%20programu%202024.pdf

Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) wraz oświadczeniem (Załącznik nr 3) należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 78 A, 59-900 Zgorzelec.
 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Dodatek osłonowy w roku 2024

Informujemy, że do dnia 30.04.2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski można złożyć:
- osobiście w siedzibie ośrodka (sekcja świadczeń rodzinnych – wejście obok szewca) w godzinach pracy ośrodka, w dni robocze oprócz czwartku (w czwartki sekcja świadczeń rodzinnych nieczynna).
- za pośrednictwem platformy EPuap, jednakże w ten sposób złożony wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75-77-50-598 lub 75-77-50-624

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.
 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków:
– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
 

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.
 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Wzór wniosku do pobrania:

dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf
 

Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024, do którego przystąpiła Gmina Miejska Zgorzelec. Realizatorem Programu w Gminie Miejskiej Zgorzelec będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023r. Poz. 647,1407,1429).


1. Rodzaj zadań
1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:
a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
a) czynnościach samoobsługowych,
b) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
c) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
d) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

2. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika Programu, jego opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

3. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację
1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.
2. Budżet Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w 2024 r. będzie wynosił 760 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

Z uwagi na powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ogłasza nabór do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024.
Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie karty zgłoszeniowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 78A w pokoju nr 8. W razie pytań informacji można zasięgnąć pod nr tel. 75 77 526 34.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

 

 

 

 Zapraszamy Seniorów  zamieszkałych w Zgorzelcu do składania wniosków
do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023

 

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 ustanowiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego oraz środków własnych Gminy Miejskiej Zgorzelec.


W ramach Programu seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą całodobowo stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do zaistniałej sytuacji, dotyczącej danego Seniora.
 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie uczestnictwa. 
Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 02.03.2023r. w sposób ciągły do wyczerpania posiadanych „opasek bezpieczeństwa”.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w godzinach urzędowania. 

Osobami do kontaktu są:  
Zastępca Kierownika – Bożena Mickiewicz-Świderek
pracownicy socjalini - Dorota Jankiewicz, Beata Łabieniec
tel. telefon 75 77 56911 lub adres e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin 2023   userfiles/file/Regulamin%202023.pdf

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy userfiles/file/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%202023.odt

 

Załącznik nr 2 - Umowa 2023   userfiles/file/UMOWA%202023.pdf  

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie 2023r. userfiles/file/O%C5%9Bwiadczenie%202023.doc

 

Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) wraz oświadczeniem (Załącznik nr 3) należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 78 A, 59-900 Zgorzelec.

Dodatek gazowy - nabór wniosków w 2023 r.

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

WAŻNE!!!

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).
Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 

2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
 • tradycyjnie w formie papierowej.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Załączniki do wniosku: 


Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę. 

 

Wzór wniosku:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Dodatek elektryczny

 Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.


Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).


Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest:

 • pompa ciepła, 
 • podgrzewacz,
 • nagrzewnica 
 • lub bojler zasilany energią.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.


Dodatek wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).


Wzór wniosku o dodatek elektryczny

userfiles/file/Wniosek_o_wyp%C5%82at%C4%99_dodatku_elektrycznego.pdf

 

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

userfiles/file/Instrukta%C5%BC_Jak_wype%C5%82ni%C4%87_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe.pdf

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł. Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Sekcja Pracowników socjalnych  ul. Traugutta 78A, tel. 75 77 526 34 lub 75 77 569 11.

 

PROGRAM: userfiles/file/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10.pdf

Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej   - edycja 2023

Podstawa prawna Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

1. Rodzaj zadań

1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

2. Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

3. Tryb przystąpienia do Programu

Gminy/powiaty, składając do właściwego wojewody wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu, uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników i koszt realizacji usług asystencji osobistej. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.

4. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację

1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

2. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2023 r. w kwocie 505 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.

5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków gmin/powiatów.

6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków, na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.

8. Minister przekazuje środki na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków z Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu, zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu.

9. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

10. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej.

11. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

12. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części IV ust. 23 pkt 2 i 4 Programu środki stanowiące nie więcej niż 2% przekazanych środków Funduszu, w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

13. Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% przekazanych środków Funduszu.

14. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.

15. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

5. Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

6. Termin rozpatrzenia wniosków

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Sekcja Pracowników Socjalnych ul. Traugutta 78A, tel. 75 77 526 34 lub 75 77 569 11.

 

PROGRAM: userfiles/file/PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA-2023.pdf

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

W dniu 20.09.2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967).

Informujemy, że na terenie miasta Zgorzelec obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Traugutta 78 A.

 Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

     
Gospodarstwo domowe to:  

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

   
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 Powyższe źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie można odebrać w Ośrodku.

 

 

 
Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

 

 Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

  

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można pobrać ze strony internatowej MOPS w Zgorzelcu, wersja papierowa dostępna będzie w siedzibie MOPS przy ul. Traugutta 78A.

 

     
Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:   
 

 

 • osobiście w siedzibie MOPS w Zgorzelcu w dniach:  

          - w poniedziałek, środa w godz. 7:30 – 15:15;
          - wtorek w godz. 7:30 – 16:45;
           (w czwartki Ośrodek nieczynny dla interesantów)
          - piątek w godz. 07.30-13.45;   

 • za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;

 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP:

 

 
KROKI:

1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
2. Wniosek zeskanować oraz podpisać: podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany i podpisany wniosek w formie załączników.
5. Podpisać pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
6. Wysłać do jednostki.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

  

 

 

 Do pobrania:

 Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych: 

 
userfiles/file/wz%C3%B3r%20o%20wyp%C5%82at%C4%99%20dodatku.pdf

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niektórych źródeł ciepła

userfiles/file/Klauzula%20informacyjna,%20wykorzystanie%20niekt%C3%B3rych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ciep%C5%82a.doc

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCĄ WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

 Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym termin na rozpatrzenie wniosku oraz wypłata dodatku następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w trybie ciągłym ustala uprawnienia do świadczenia, natomiast ich wypłata jest uzależniona od otrzymanych środków finansowych na ten cel z budżetu państwa. Gmina Miejska Zgorzelec nie otrzymała jeszcze żadnej kwoty dotacji, co wiąże się z brakiem możliwości wypłat dodatku węglowego osobom, których wnioski zostały już rozpatrzone. Wypłaty nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na ten cel.
 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
 

WAŻNE! Informacja w sprawie zmiany w obsłudze interesantów

Uprzejmie informujemy, że od 01 września 2022 r. wprowadzono zmiany w obsłudze interesantów - w każdy czwartek  sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych będzie nieczynna dla interesantów.

Dzień ten przeznaczony będzie na rozpatrywanie złożonych wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń:
1. rodzinnych,
2. opiekuńczych,
3. z funduszu alimentacyjnego,
4. dodatku mieszkaniowego,
5. dodatku osłonowego,
6. dodatku węglowego
oraz wszystkie inne podania oraz wnioski można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu ośrodka (w budynku głównym).

 

 

Projekt "Energetyczny plecak" w Zgorzelcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny uczestniczył w projekcie „Energetyczny plecak” realizowanym przez z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W piątek 26 sierpnia w Urzędzie Miasta Zgorzelec przekazano przyszłym uczniom klas pierwszych kolorowe plecaki.
Beneficjantami projektu realizowanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. są dzieci rozpoczynające swoją przygodę z nauką. W ramach projektu koncern przygotował szkolne plecaki wypełnione potrzebnymi przyborami szkolnymi, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu wytypował dziewięcioro dzieci, które zostały nimi obdarowane. Przekazanie plecaków odbyło się w Urzędzie Miasta Zgorzelec w obecności przedstawiciela PGE GiEK S.A. oraz Burmistrza Zgorzelca. Drobny poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości przygotowany został przez Ośrodek.
 

Dodatek węglowy – gdzie i kiedy złożyć wniosek

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że został wyznaczony w Zgorzelcu jako jednostka organizacyjna do realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatku węglowego. Wnioski w formie papierowej będą dostępne w siedzibie Ośrodka od 22 sierpnia 2022 r. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej Ośrodka.

 

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
 2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o dodatek węglowy można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć:

 • osobiście w siedzibie MOPS w godzinach :

Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.15;
Wtorek od 07.30 do 16.45;
Piątek 07.30 do 13.45

 • za pośrednictwem poczty;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego) .

W przypadku przesłania wniosku pocztą lub drogą elektroniczną wskazane jest dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

 

Do pobrania:

 

Wniosek o dodatek weglowy (wersja pdf edytowalna)

Klauzula informacyjna

 

Bilety na basen dla dzieci z Ukrainy/ Квитки в дитячий басейн з України

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że posiada 300 biletów wstępu dla dzieci i młodzieży szkolnej z Ukrainy (do 18 roku życia) na basen kryty w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Zgorzelcu.

Osobami uprawnionymi do otrzymania biletu są dzieci i młodzież z Ukrainy przebywające w Zgorzelcu. Po odbiór biletu należy się zgłosić z dokumentem tożsamości i numerem PESEL. Bilet nie uprawnia rodzica/opiekuna do bezpłatnego wstępu.

Bilety można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta 77 b w następujących terminach:

 • na okres od 27 lipca do 31 lipca 2022 roku w dniach 26-27 lipca w godzinach 12:00-15:00;
 • na okres od 2 sierpnia do 7 sierpnia 2022 roku w dniu 1 sierpnia w godzinach 12:00–15:00;
 • na okres od 9 sierpnia do 14 sierpnia 2022 roku w dniu 8 sierpnia w godzinach 12:00–15:00.

Pula biletów jest ograniczona i dostępna do wyczerpania.

 

Міський центр соціальної допомоги в Згожелці повідомляє, що має 300 вхідних квитків для українських дітей та підлітків (до 18 років) до критого басейну в Центрі спорту та відпочинку в Згожелці.

Діти та підлітки з України, які перебувають у Згожельці, мають право на квиток. Щоб отримати квиток, візьміть із собою документ, що посвідчує особу, та номер PESEL. Квиток не дає права на безкоштовний вхід батькам/опікунам.

Квитки можна отримати в МЦСЗ за адресою вул. Traugutta 77 b у такі дати:

 • на період з 27 по 31 липня 2022 року 26-27 липня з 12:00 до 15:00;
 • на період з 2 серпня по 7 серпня 2022 року 1 серпня з 12:00 до 15:00;
 • на період з 9 по 14 серпня 2022 року 8 серпня з 12:00 до 15:00.

Пул квитків обмежений і доступний до вичерпання.

 

 

Kampania „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

 Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii:

 

Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

 

 Zapraszamy Seniorów  zamieszkałych w Zgorzelcu do składania wniosków
do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

 

W ramach Programu świadczone będą usługi teleopieki, czyli całodobowy domowy system wsparcia Uczestnika przez teleopiekunów, którzy będą pracować w Centrum teleopieki w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od Seniora. 
Seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do zaistniałej sytuacji, dotyczącej danego Seniora.
 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie uczestnictwa. 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w godzinach urzędowania. 

Osobami do kontaktu są:  

Zastępca Kierownika – Bożena Mickiewicz-Świderek

pracownicy socjalini - Dorota Jankiewicz, Beata Łabieniec,

tel. telefon 75 77 56911 lub adres e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu

 

 

Regulamin:

userfiles/file/Regulamin%20udzia%C5%82u.pdf

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

userfiles/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20formularz%20zg%C5%82oszeniowy.pdf

 

Wzór umowy

userfiles/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy%20(1).pdf

 

Oświadczenie

userfiles/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20O%C5%9Bwiadczenie.pdf

 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu realizuje program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

 

 

 CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień
w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 

 

ADRESACI PROGRAMU

 • Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 • Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego
w kwocie  48.960,00 zł

 

 

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022r.

 

 

 PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.


Program realizowany jest w miesiącach  luty- grudzień 2022 r.
 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego
w kwocie  155.601,00 zł

 
 

 

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na rzecz obywateli Ukrainy

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).


Prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.


Świadczenia wypłacane przez MOPS, do których prawo nabywają obywatele Ukrainy:

 

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę, przyznawane bez względu na posiadany dochód. Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane w MOPS w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77B ,


od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 15.00,
w piątek w godz. 08.00-13.00.


 
2. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, obowiązują kryteria dochodowe.

Oświadczenia, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przyjmowane są przez pracowników socjalnych, zgodnie z miejscem pobytu obywatela Ukrainy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje także obywatelowi Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy.


3. Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, obowiązują kryteria dochodowe.


4. Stypendia i zasiłki szkolne – na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązują kryteria dochodowe.

Wszystkie wskazane powyżej sprawy prowadzone są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77 B


od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 15.00,
w piątek w godz. 08.00 -13.30.


Wszystkich obywateli Ukrainy zachęcamy do zakładania bezpłatnych rachunków w bankach. Posiadanie rachunku w znaczny sposób usprawni przekazywanie świadczeń.

 

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
ul. Traugutta 77 B
59-900 Zgorzelec
tel. sekretariat 75 77 569 11; świadczenia rodzinne 75 77 50 624 
e-mail sekretariat@mops.zgorzelec.eu
www.mops.zgorzelec.eu

 

Załączniki:

Klauzula RODO

userfiles/file/klauzula%20rodo(1).doc


Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe

userfiles/file/WZ%C3%93R%20WNIOSKU%20O%20%C5%9AWIADCZENIE%20JEDNORAZOWE_UA%2031%2003(18).pdf

Zmiana kryterium dochodowego w dodatku mieszkaniowym

 Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

 

W związku z tym od 09 lutego 2022 r. ulega zmianie kryterium dochodowe w dodatku mieszkaniowym, które wynosi:
- w gospodarstwie jednoosobowym 2.265,01 zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym 1.698,75 zł.

„Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
w związku z przystąpieniem GMINY Miejskiej Zgorzelec
do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”
ogłasza nabór wniosków do Programu

 

CELE PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

ADRESACI PROGRAMU

 •  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 • Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.
 

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Wsparcie będzie realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  (przewidywana liczba osób - 5, do 240 godzin na osobę)
 

Limit kosztów
W przypadku opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie więcej niż 40,00 zł (ogółem koszty brutto pracownika i zleceniodawcy) za 1 godzinę usługi.

Realizator Programu umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad taką osobą samodzielny wybór:

 • osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku pobytu dziennego) z zastrzeżeniem, że nie zostaną dofinansowane usługi opieki świadczone przez członków rodziny*, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu, został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego
w kwocie  48.960,00 zł
 

 

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
ogłasza nabór dla mieszkańców miasta Zgorzelec
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie/ dostarczenie:
1) Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Programu
2) Klauzuli informacyjnej
3) Oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta1
4) Kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.
 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.02.2022r. do siedziby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Traugutta 77 b, 59-900 Zgorzelec. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

1 Oświadczenie należy złożyć w przypadku wskazania osoby asystenta przez uczestnika programu/opiekuna prawnego

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (wymiar usługi: do 60 godzin miesięcznie na osobę).

 

UWAGA!

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej,  jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną - uczestnikiem Programu.

 
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  luty- grudzień 2022 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego
w kwocie  155.601,00 zł
 

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie realizowane w 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy miasta Zgorzelec mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, który będzie realizował to zadanie.

Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1) dodatek przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł* 
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł*  na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Osoby, które złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Zastosowanie tej zasady oznacza, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


Ważne: Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony. Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie ( papierowo) – od 7 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. bezpośrednio w siedzibie MOPS przy ul. Traugutta 77b w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30; wtorek w godz. 7:30-17:00; piątek w godz. 7:30-14:00) pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty
 • za pośrednictwem poczty pod adres: MOPS Zgorzelec, ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec


Formularz wniosku
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie MOPS i na stronie internetowej  http://mops.zgorzelec.eu/

Pamiętaj: o uważnym przeczytaniu i o prawidłowym wypełnieniu druku wniosku.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o dodatku osłonowym.

Ważne! Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

W przypadku pytań lub wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 75 77 50 594  lub 75 77 50 624 w godzinach pracy MOPS. Pytania można również kierować elektronicznie pod adres email: ps@mops.zgorzelec.eu

Specjalna infolinia

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00


Wzór wniosku

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (poz. 2)

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO1)

Burmistrz Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

1) Dodatek osłonowy wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o przyznanie dodatku osłonowego.

CZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię (imiona)
………………………………………………………………………….………………………………………..
2. Nazwisko
…………………………………………………………………………………….……………………………..
3. Obywatelstwo
…………………………………………………………………………………….……………………………..
4. Numer PESEL

  
5. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2)
…………………………………………………………………………………………………………..
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.


ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
5.1. Gmina / dzielnica
…………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy
-

5.2. Miejscowość
…………………………………………………………………………………………………………..
5.3. Ulica
…………………………………………………………………………………………………………..
5.4. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu3) 07. Adres poczty elektronicznej3)
…………………………………………………………………………………………………………..
3) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail, zostanie na niego przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU OSŁONOWEGO4)
1. Numer rachunku:

2. Imię i nazwisko właściciela rachunku
…………………………………………………………………………………………………………..
4) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku osłonowego w formie przelewu na rachunek bankowy.

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:

jednoosobowe wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy:…….)
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):
5) W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Imię (imiona)
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………..


3. Numer PESEL

 4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. Numer PESEL

 4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
4. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
7. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………………………………………..
8. Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………..
9. Numer PESEL

 04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
10. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………………………………………..
11. Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………..
12. Numer PESEL

 04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Imię (imiona)
……………………………………………………………………………………..………..……………………..
2. Nazwisko
……………………………………………………………………………………..……..………………………..
3. Numer PESEL

 4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
…………………………………………………………………………………………………………..
6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe7)

Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł:
kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa,
piec kaflowy na paliwo stałe
– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.)8).

7) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej, jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
8) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego w roku 9) opłacane były do10):

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego brak11)
innego podmiotu (Nazwa i adres podmiotu) ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
9) Należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:
a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
10) Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
11) Należy zaznaczyć pole „brak”, w przypadku gdy ani za wnioskodawcę, ani za żadnego z członków jego gospodarstwa domowego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5. Dane dotyczące dochodów12) członków gospodarstwa domowego
Rok kalendarzowy13) Kwota alimentów

5.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób w:

wyniosła:
12) Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawartego w części III wniosku), dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez wnioskodawcę w części IV wniosku), dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.
13) Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:
1.a) w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
1.b) w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

5.2 W roku kalendarzowym, o którym mowa w pkt 4, wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego wskazani w pkt 2 wniosku:
- osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części III wniosku)
Tak Nie
- osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego
(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy wypełnić oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego zawarte w części IV wniosku)
Tak Nie

CZĘŚĆ II

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:
osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,
wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 -------------------
---------------------------
…………………………
(miejscowość)
(data: dd / mm / rrrr)
(podpis wnioskodawcy)
CZĘŚĆ III


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R.
O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE*
*Należy wypełnić odrębne oświadczenie dla każdego z członków gospodarstwa domowego, który uzyskuje takie dochody.

Imię (imiona)
…………………………………………………………………………………………………………………….. Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………….. Numer PESEL

 
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość14)
…………………………………………………………………………………………………………..
14) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.


Oświadczam, że ja / wyżej wymieniony członek mojego gospodarstwa domowego w roku15)
uzyskał dochód w wysokości: zł z tytułu16):

1.
(rodzaj dochodu)...............zł             

2.
(rodzaj dochodu)...............zł

3.
(rodzaj dochodu)..............zł

4.
(rodzaj dochodu)..............zł

5.
(rodzaj dochodu)..............zł                                                                                                                               

15) Należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:
2.a) 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
2.b) 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
16) W oświadczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów, które zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),
należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
alimenty na rzecz dzieci,
stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), a także – zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) – dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotychczasową pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),
świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca.


Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 


---------------------
---------------------------
…………………………
(miejscowość)
(data: dd / mm / rrrr)
(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ IV

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI
DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY
OŚWIADCZENIE*

*Należy wypełnić odrębne oświadczenie dla każdego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy posiadającego gospodarstwo rolne.

Imię (imiona)
………………………………………………………………………………………………………….. Nazwisko
………………………………………………………………………………………………………….. Numer PESEL

 

 Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość17)
…………………………………………………………………………………………………………..
17) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.


Oświadczam, że w roku
18):

powierzchnia gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła:

 
18) Należy wpisać rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:
2.b.a) 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
2.b.b) 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 ---------------------
---------------------------
…………………………
(Miejscowość)
(data: dd / mm / rrrr)
(Podpis wnioskodawcy)


Wniosek do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego userfiles/file/Dodatek%20os%C5%82onowy%20-%20wniosek.pdf

Wskazówki jak wypełnić wniosek  userfiles/file/Wskaz%C3%B3wki_jak_wype%C5%82ni%C4%87_wniosek_o_dodatek_os%C5%82onowy.pdf

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.
Wnioski można składać osobiście w Ośrodku pok. nr 2 lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.
W przypadku przesłania pocztą, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Ważna informacja o świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

 Od 1 lipca 2021 r. można składać online przez:
- bankowość elektroniczną,
- Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl/
- portal PUE ZUS
wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
Od 1 sierpnia 2021 r. wnioski można składać w formie papierowej, bezpośrednio w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

 

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem internetu proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka z prawidłowo wypełnionym wnioskiem z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego.
 

II. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

userfiles/file/ZR%202021.pdf

 

2.1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

userfiles/file/ZR%20(1)%202021.pdf

 

2.2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

userfiles/file/ZR%20(2)%202021.pdf

 

2.3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

userfiles/file/ZR%20(3)%202021.pdf

 

2.4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

userfiles/file/ZR%20(4)%202021.pdf

 

2.5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

userfiles/file/ZR%20(5)%202021.pdf

 

2.6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

userfiles/file/ZR%20(6)%202021.pdf

 

III. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

userfiles/file/becikowe%202021.pdf

 

3.1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

userfiles/file/becikowe%20(1)%202021.pdf

 

3.2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

userfiles/file/becikowe%20(2)%202021.pdf

 

3.3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

userfiles/file/becikowe%20(3)%202021.pdf

 

 IV. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

userfiles/file/ZP%202021.pdf

 

V. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

userfiles/file/SZO%202021.pdf

 

5.1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

userfiles/file/SZO%20(1)%202021.pdf

 

5.2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

userfiles/file/SZO%20(2)%202021.pdf

 

5.3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

userfiles/file/SZO%20(3)%202021.pdf

 

5.4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

userfiles/file/SZO%20(4)%202021.pdf

 

VI. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

userfiles/file/%C5%9AP%202021.pdf

 

6.1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

userfiles/file/%C5%9AP%20(1)%202021.pdf

 

VII. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

userfiles/file/%C5%9ARD%202021.pdf

 

VIII. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

userfiles/file/za_zyciem%202021.pdf

 

IX. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

userfiles/file/FA%202021.pdf

 

9.1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

userfiles/file/FA%20(1)%202021.pdf

 

9.2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

userfiles/file/FA%20(2)%202021.pdf

 

9.3. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

userfiles/file/FA%20(3)%202021.pdf

 

9.4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C,ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

userfiles/file/FA%20(4)%202021.pdf

 

9.5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

userfiles/file/FA%20(5)%202021.pdf

 

9.6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

userfiles/file/FA%20(6)%202021.pdf

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.


W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.


Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.
   

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.


ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:
 

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.


Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:
 

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

 

userfiles/file/Dobry%20Start%20300%20info%20og%C3%B3lne.png

Wnioski do dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

Wnioski do pobrania:

 dodatek mieszkaniowy

userfiles/file/KM_226_01338.pdf

 

 dodatek energetyczny

userfiles/file/KM_226_01337.pdf

Zmiany w dodatku mieszkaniowym od 01.07.2021r.

ZMIANY W DODATKU MIESZKANIOWYM
OD 01.07.2021 R.


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( t.j. Dz.U. z 2021, poz. 11) od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
W związku z powyższym od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, które można pobrać na naszej stronie.


Dodatek mieszkaniowy od 01 lipca 2021 r. przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać też na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.
 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym w szkole wojskowej- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Ww. osób nie wlicza się także do członków gospodarstwa domowego.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), obowiązującego w dniu złożenia wniosku a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.
 

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.


Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku tj. 25,84 zł.


Za dochód od dnia 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób tj:
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
dla 1 osoby – 35 m²
dla 2 osób – 40 m²
dla 3 osób – 45 m²
dla 4 osób – 55 m²
dla 5 osób – 65 m² dla 6 osób – 70 m² - jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².


Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.
W celu weryfikacji informacji zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach, Ośrodek może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te dane.
W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy.
Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
- zaświadczenie o wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, (np. we wnioskach składanych w lipcu zarządca potwierdza wydatki poniesione w czerwcu)
- deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku - definicję dochodu stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.
- dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym:

 • zaświadczenie o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • oświadczenie wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • orzeczenie sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
 • oświadczenie o dobrowolnych alimentach na dzieci,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku w roku kalendarzowym 2019.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

W związku z wprowadzonymi na terenie całego kraju zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa spowodowanymi znacznym wzrostem zakażeń COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie informujemy, że


Od dnia 29.03.2021 r. obsługa klientów będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W związku z tym uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku do niezbędnego minimum.
 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich uprzejmie prosimy o korzystanie z innych form kontaktu z pracownikami Ośrodka:


Pomoc społeczna: telefonicznie pod nr tel.: 75 77 52 634;

 • przez e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu


Dodatki mieszkaniowe: telefonicznie pod nr tel.: 75 77 56 911;

 • przez e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu


Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, stypendia, fundusz alimentacyjny, 500 +):

 • telefonicznie pod nr tel.: 75 77 50 598 lub 75 77 50 624,
 • przez e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu


Zapewniamy stałą obsługę klientów z wykorzystaniem elektronicznych form składania wniosków przez:
- bankowość elektroniczną,
- portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl/
- portal PUE ZUS
 

Istnieje możliwość złożenia pism, wniosków w Ośrodku bez osobistego kontaktu z pracownikiem poprzez wrzucenie wniosków, pism, innych dokumentów do wystawionej urny przy wejściu głównym - w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i. in. dostępne są na stronie Ośrodka www.mops.zgorzelec.eu


Sprawy można również załatwiać korzystając z usług operatora pocztowego wysyłając list.


W przypadku konieczności osobistej wizyty w Ośrodku prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

Prosimy o wyrozumiałość.

Dopłaty do czynszu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (przyznany na podstawie w/w ustawy) stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Kryteria przyznania:

• Złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy lub przyznany dodatek mieszkaniowy;
• średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;
• ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.);
• ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).
Wnioskodawca, musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu winny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77 b wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
• dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego
• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
• oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:
  -  złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas zostanie mu przyznany dodatek mieszkaniowy bez dopłaty.

Więcej informacji w sprawie „zwykłego” dodatku mieszkaniowego lub dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu telefonicznie pod nr 75 77 569 11 w. 41 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30- 15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.
 

Dokumenty do pobrania - wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

 

  

Druki do pobrania - dodatek mieszkaniowy:

userfiles/file/deklaracja%20o%20dochodach.pdf

 
userfiles/file/o%C5%9Bwiadczenie%20i%20za%C5%9Bwiadczenie%20o%20dochodach.pdf

 

userfiles/file/wniosek%202o%20dodatek%20mieszkaniowy%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf

PROGRAM „Czyste powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1. imię i nazwisko;
2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. adres miejsca zamieszkania;
4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Więcej informacji o programie na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu „Czyste Powietrze” można złożyć:
• osobiście w Ośrodku,
• za pośrednictwem operatora pocztowego,
• elektronicznie (ePUAP).
Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem
portalu ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem powyższego formularza
(dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym(serwis zewnętrzny))
W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.
 

UWAGA !
dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego!!!


W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do dnia 23 września Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, gdyż obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości dochodu publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
Dochód podlegający odliczeniu:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt. 4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.
Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podstawa prawna:
• Prawo ochrony środowiska art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 (serwis zewnętrzny)
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia(serwis zewnętrzny)
 

Do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach
 

userfiles/file/WNIOSEK%20o%20za%C5%9Bwiadczenie%20wo!.pdf
 

Kontynuacja Programu "Wspieraj Seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że realizacja Programu „Wspieraj Seniora” jest kontynuowana.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej. O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11. Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy.

O pomoc seniorzy mogą zwracać się również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu tel. 75 77 569 11.

Za zakupy Senior musi zapłacić, natomiast usługa jest zrealizowania bezpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu prowadzi nabór wolontariuszy chętnych do pomocy Seniorom w zrobieniu zakupów.

 

Konsultacje społeczne do Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zgorzelec na lata 2021- 2027

Burmistrz Miasta Zgorzelec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zgorzelec na lata 2021-2027”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze miasta.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 14 stycznia 2021 r. w formie zbierania uwag i opinii, poprzez:

• przesłanie w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mops.zgorzelec.eu;
• złożenie w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30 -17.00, piątek 7.30 – 14.00 godz. 15:00

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Załączniki:

 •  Formularz  zgłaszania uwag

userfiles/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20Strategia%20MOPS.pdf


 userfiles/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20do%20Zarz%C4%85dzenia%20Strategia%20MOPS.doc
 

 • Strategia

userfiles/file/SRPS%20ZGORZELEC.pdf

Zmiana godzin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

W okresie świątecznym nastąpi zmiana godzin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. W związku z powyższym prosimy o zaplanowanie wizyty w ośrodku z uwzględnieniem następujących godzin pracy:

w dniu 24 grudnia 2020 (Wigilia) – ośrodek będzie nieczynny,
w dniu 31 grudnia 2020 (Sylwester) – ośrodek będzie nieczynny.


Za wszelkie ewentualne niedogodności przepraszamy.
 

Program „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przystąpił do realizacji Programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.
Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).
O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11. Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy.
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Zgorzelec na lata 2021-2027

Szanowni Państwo ! Przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata 2021-2027. Strategia ma za zadanie wspierać rozwój gminy oraz podnosić standard życia jej mieszkańców. Ponadto sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod załączonym linkiem.

 

https://www.survio.com/survey/d/C4Q9D5I3M2V4N9D5R

 

Państwa odpowiedzi w ankiecie są dla nas ważnym źródłem informacji, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

 

Na Państwa ankiety czekamy do 31 października br.

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że od 01.08.2020r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, w wersji papierowej (zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Dobry start”).

Wnioski można składać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (wejście obok Szewca) w godzinach:

-poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:00
-wtorek: 7:30 – 16:30
-piątek: 7:30 – 13:30

Pomimo prowadzonych prac budowlanych przy siedzibie Ośrodka, Ośrodek funkcjonuje bez zakłóceń.
 

NABÓR NA OPIEKUNA PRAWNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.


Podstawa prawna:
Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.


Obowiązki opiekuna prawnego:
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza,

 

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.


Kandydat na opiekuna prawnego powinien:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora,
• nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
• mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej.


Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów naboru.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Traugutta 77b.


W przypadku dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z kierownikiem MOPS P. Mariolą Chwałko tel. 75 77 569 11 lub Zastępcą kierownika MOPS P. Bożeną Mickiewicz - Świderek tel. 75 77 526 34.

Kierownik MOPS w Zgorzelcu przewiduje możliwość rozmowy wstępnej z kandydatem na opiekuna.

Kierownik MOPS w Zgorzelcu wystosuje pisemną informację o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Pomoc dla osób w kwarantannie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazuje do wykorzystania wiarygodne informacje dotyczące dostępnych form pomocy dla osób w kwarantannie, w szczególności podstawowej pomocy żywieniowej.

userfiles/file/Na-co-moga-liczy%C4%87-osoby-objete-kwarantann%C4%85-297x420mm(2).pdf
 

Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w czasie epidemii.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że Punkt Interwencji Kryzysowej w Zgorzelcu zawiesił swoją działalność. Osoby zarejestrowane lub w kryzysie mogą uzyskać pomoc psychologiczną w godz. od 11.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku pod numerem 609741237.
Pomoc można również uzyskać wysyłając email na adres przemocstop@wp.pl
 

Zostań w domu

 

DODATEK MIESZKANIOWY
Informacja dla osób składających wnioski


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że w okresie trwającej epidemii wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać bez potwierdzenia u Zarządcy domu.
 

 

Druki do pobrania - dodatek mieszkaniowy:


userfiles/file/Druk%20dodatek%20mieszkaniowy%20-1.pdf


userfiles/file/Druki%20dodatek%20mieszkaniowy%20-2.pdf


userfiles/file/Druki%20I%20dodatek%20mieszkaniowy%20-%203.pdf


userfiles/file/Druki%20dodatek%20energetyczny.pdf
 

 

Dokumenty do pobrania - wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

 

 

 

KORONAWIRUS - DYŻUR OŚRODKA

Kontakt telefoniczny do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 19.00 oraz w weekendy w godzinach od 7.30 do 19.00

telefon 506149372  

adres mailowy: mopszgorzelec@o2.pl

KORONAWIRUS – APLIKACJA DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY I CHCĄCYCH POMÓC

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że na platformie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ została uruchomiona „Aplikacja kwarantanna domowa” https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa.

Aplikacja ułatwi i usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na Portalu Gov.pl narzędzie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, które ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji i nie mogącym we własnym zakresie poradzić sobie w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osobom potrzebującym ułatwi zaś uzyskanie informacji o możliwości pomocy.
 

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza obostrzenia w obsłudze interesantów.


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku 16.03.2020 r. nie będą wizytowali swoich podopiecznych. W sytuacjach interwencyjnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 75 77 569 11, lub 75 77 52 634. Osobista wizyta w Ośrodku w wyjątkowych przypadkach po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.


W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ I BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD W TEJ WYJĄTKOWEJ I STRESUJĄCEJ DLA WSZYSTKICH SYTUACJI:


Prosimy o sprawdzenie czy istnieje możliwość załatwienia Państwa sprawy zdalnie - on-line. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z właściwym działem. Wykaz telefonów do komórek organizacyjnych dostępny jest poniżej

SEKRETARIAT 75 77 569 11

ŚWIADCZENIA RODZINNE 75 77 50 598, 75 77 50 624

PRACOWNICY SOCJALNI 75 77 569 11, lub 75 77 52 634

DODATKI MIESZKANIOWE 75 77 569 11 wew. 41Wnioski, wszelkie dokumenty oraz wyjaśnienia dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych prosimy przesyłać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz drogą pocztową lub na adresy e-mail sekretariatu Ośrodka sekretariat@mops.zgorzelec.eu


Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą tradycyjną. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, zostanie wysłane wezwanie do wnioskodawcy do ich poprawienia/ uzupełnienia i zostanie wyznaczony termin wizyty w Ośrodku.

Osoby, które mają wyznaczony termin zgłoszenia się do MOPS (złożenie wyjaśnień, dostarczenie dokumentów itp.), mogą:

• wymagane dokumenty wysłać pocztą tradycyjną,
• telefonicznie poinformować o braku możliwości osobistego stawienia się w Ośrodku (wówczas w porozumieniu ze stroną zostanie wyznaczony nowy termin wizyty w urzędzie i zostanie przedłużony termin załatwienia danej sprawy).


W przypadku konieczności wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy Państwa o zachowanie odpowiedniej odległości – co najmniej 1 m od innych osób. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.
 

Uwaga!

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną, niepełnosprawną i w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów lub dostarczeniu posiłków możesz skontaktować się z wolontariuszami pod numer telefonu 603-524-470.

Uwaga!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do dnia 27.03.2020 r. (piątek) zmianie ulegają godziny pracy tj.:

- poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 14.00

- wtorki od 7.30 do 17.00

Sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych załatwiane są w pok. nr 2 (wejście główne).
 

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy mieszkańców o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Ośrodku i zachęcamy  do korzystania z usług elektronicznych oraz informacji telefonicznej.


Dane kontaktowe:


SEKRETARIAT

Tel.: +48 75 77 56 911
Fax: +48 75 77 56 911

e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu
 

BIP: bip.mopszgorzelec.iap.pl/pl


SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Tel.: +48 75 77 50 598, +48 75 77 50 624


PRACOWNICY SOCJALNI

Tel.: +48 75 77 52 634

Wigilia 2019r.

W dniu 18.12.2019 r. o godz. 13.30 w restauracji „U Generała” w Zgorzelcu odbędzie się spotkanie wigilijne organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
Na spotkanie zostanie zaproszonych 55 osób - podopiecznych naszego Ośrodka: osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz ubogie. Dla wielu z tych osób będzie to jedyna możliwość uczestnictwa w wieczerzy wigilijnej, poczucia świątecznej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, podzielenia się opłatkiem.
Razem z podopiecznymi do wigilijnego stołu zasiądą zaproszeni goście: Pan Rafał Gronicz - Burmistrz Zgorzelca, Pani Jolanta Ptak – Sekretarz Miasta Zgorzelec, ks. Maciej Wesołowski.
Spotkanie wigilijne odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji PGE oraz środków Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Na Wigilię zaproszono również młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu, która zaprezentuje uczestnikom tradycyjne polskie kolędy.
Dla podopiecznych Ośrodka uczestniczących w Wigilii przewidziano upominki.

 

UWAGA!!! 500 plus

Rodzice i opiekunowie, którzy nie złożą wniosku o przyznanie świadczenia 500 + na pierwsze dziecko do końca września, mogą stracić nawet 1500 zł. Wynika to z zasad dotyczących wypłacania świadczenia.

 

Od 1 lipca2019r. świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ przysługuje na dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek do 30 września 2019 roku.


Złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje rodzicowi wypłacenie świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania od lipca.


Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r., a we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.


Nie zwlekaj – złóż WNIOSEK o 500 plus online lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b

 

Bazy teleadresowe jednostek pomagających osobom doznającym przemocy

Poniżej przedstawiamy bazy teleadresowe jednostek pomagających osobom doznającym przemocy:


1. Podmioty prowadzące programy korekcyjno-edukacyjne

 

userfiles/file/1%20%20kor-edu.pdf

 
2. Podmioty prowadzące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemocy w rodzinie

 

 userfiles/file/2%20%20psych-terap.pdf


3. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 userfiles/file/3%20%20sow.pdf


4. Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 userfiles/file/4%20%20Podmioty%20%C5%9Bwiadcz%C4%85ce%20pomoc%20do%C5%9Bwiadczaj%C4%85cych%20przemocy.pdf


5. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach

 

 userfiles/file/5%20%20schroniska.pdf


6. Rejestr poradnictwa specjalistycznego


 userfiles/file/6%20%20poradnictwo%20specjalistyczne.pdf

Dzień Dziecka

Dnia 01.06.2019 r. przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu w godzinach 14.00-18.00 odbył się Dzień Dziecka. Ośrodek był jednym z partnerów przedsięwzięcia.
Nasi pracownicy przygotowali bogatą ofertę: kreatywne warsztaty, w ramach których nasi milusińscy robili maski teatralne, wachlarze, bransoletki, postacie do teatrzyków, świeczniki z soli, korale, jak również malowali na folii i robili słodkie poczęstunki.
Zadbaliśmy o to, aby ten dzień był radosny i inny od pozostałych – pełen atrakcji i dobrej zabawy. Aby uśmiech gościł na wszystkich twarzach.
Wśród uczestników imprezy były nie tylko dzieci, ale również dorośli, którzy włączali się do zabawy, pomagali i kibicowali swoim pociechom. Dzięki takim działaniom wzmacniane są więzi rodzinne, promowany jest zdrowy styl życia wolny od nałogów. Dzieci i dorośli zachęcani byli do integracji, wspólnej zabawy, aktywności i do właściwego spędzania wolnego czasu jako alternatywy wobec patologii. Dzięki takiemu przedsięwzięciu Ośrodek mógł realizować cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Różnorodność atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie a przygotowane niespodzianki spełniły oczekiwania dzieci uczestniczących w zabawie.
 

Majówka profilaktyczna

Dnia 26.05.2019 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na Skwerze im. J. Popiełuszki przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się kolejna już edycja Majowego Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego, w ramach którego pracownicy Ośrodka prowadzili działania profilaktyczne wpisane w Program Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowany przez Ośrodek.
Tego popołudnia na skwer przybyły tłumnie całe rodziny aby miło spędzić czas i dobrze się bawić. Atrakcji przygotowanych przez pracowników naszego Ośrodka było co niemiara – w saloniku piękności malowaliśmy dziecięce buzie i robiliśmy warkoczyki. Podczas kreatywnych warsztatów dzieci robiły laurki dla mam, ozdobne kamienie, zakładki, pacynki, malowały na folii, łowiły rybki a także przygotowywały słodkie poczęstunki.
Ponadto pracownicy Ośrodka promowali zdrowy tryb życia bez alkoholu i innych używek, w ramach którego dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym pod hasłem „Trzeźwi rodzice - szczęśliwe dzieci”.

Celem prowadzonych przez Ośrodek działań jest kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z rodziną, pogłębienie więzi między rodzicami, a dziećmi poprzez wspólne uczestnictwo w zabawie, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie modelu rodziny wolnej od wszelkiego rodzaju patologii, profilaktyka uzależnień, wzrost świadomości wśród dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta na temat skutków zażywania środków uzależniających i konieczności podejmowania leczenia oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę i aktywny wypoczynek, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym.
Cele które nam przyświecały wpisują się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracownicy Ośrodka łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i związane z nią wartości m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zaufanie, jednocześnie negując niepożądane zachowania: przemoc, agresję, nieposłuszeństwo, spożywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych.

 

Program Rodzina 500+

UWAGA!!!

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną tj. w siedzibie Ośrodka.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.
To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Ośrodek wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

Uwaga!

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu e-mail Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
Nowy adres e-mail to: sekretariat@mops.zgorzelec.eu
 

Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne do Parku dinozaurów w Kleinwelce.

Sprawozdanie dotyczące warsztatów wyjazdowych w ramach Programu ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Parku dinozaurów w Kleinwelce.

 


Jak co roku podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w dniu 21.08.2018 r. wyjechali na warsztaty edukacyjno – rekreacyjne do Parku dinozaurów w Kleinwelce.

Kleinwelka jest to miejscowość w Niemczech, w której znajdują się trzy parki rozrywki rodzinnej. Podczas warsztatów odwiedziliśmy jeden z największych Parków dinozaurów, gdzie mogliśmy podziwiać sylwetki tych wspaniałych gadów z okresu jury w naturalnej wielkości. Zajrzeliśmy do Parku człowieka pierwotnego, w którym zapoznaliśmy się z wyglądem ludzi pierwotnych, i ich sposobem życia. Na terenie parku dzieci bawiły się w ogromnym lesie wspinaczkowym, obozie badań, gdzie można było wykopać szkielet tyranozaura Rexa, który sprawił, że odwiedzający mogli poczuć się badaczami. Dodatkowymi atrakcjami z których korzystali nasi podopieczni były: duża zjeżdżalnia, Diorama, i ośmiometrowa ściana wspinaczkowa.
Park dinozaurów ma do zaoferowania swoim Gościom wiele niezapomnianych chwil, przygód, zabaw, gier i badań w nadziei, że nadal są w stanie zainspirować dzieci, młodzież szkolną i rodziny wczesną historią naszej planety.

W programie został uwzględniony również posiłek dla wszystkich uczestników.
Każdy z uczestników znalazł tu coś dla siebie i spędził niezapomniane chwile.

 

Warsztaty miały na celu pogłębienie integracji i więzi, aktywizację osób i rodzin dotkniętych m.in. problemem alkoholowym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu co przyczyniło się do realizacji celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Złóż wniosek za pośrednictwem Banku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, iż Bank Pekao S.A. jako podmiot realizujący wypłatę świadczeń dla klientów Ośrodka udostępnił link, przy pomocy którego mogą Państwo złożyć wniosek o wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + i świadczenia „Dobry start”.

 

 


        https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
 

Świadczenia rodzinne

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019


OD DNIA 01.07.2018 r.

OSOBY, KTÓRE CHCĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIE „DOBRY START” ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!!!

MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI ONLINE za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

OD DNIA 01.08.2018 r.

WNIOSKI MOŻNA ZŁOŻYĆ TAKŻE W SPOSÓB TRADYCYJNY W FORMIE PAPIEROWEJ.
 

Ważne – NOWE ŚWIADCZENIE – DOBRY START!!!

Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po 30.11.2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków, przykładowe wzory wniosków, porady, przepisy prawne można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/ wybierając zakładkę "Wsparcie dla rodzin z dziećmi".


Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Traugutta 77b (sekcja świadczeń rodzinnych),
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka tj.:
- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
- wtorek w godz. od 7.30 do 17.00
- piątek w godz. od 7.30 do 14.00


Poniżej podstawowe informacje, terminy składania wniosków na poszczególne świadczenia oraz ustawowe terminy wypłat świadczeń:


Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Okres zasiłkowy trwający od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku).
Wniosek wraz z dokumentami złożony w okresie: Wypłata świadczeń (z ewentualnym wyrównaniem) nastąpi do:
1.07.2018 - 31.08.2018             30.11.2018
1.09.2018 - 31.10.2018             31.12.2018
1.11.2018 - 31.12.2018             28.02.2019

Fundusz alimentacyjny:
Okres świadczeniowy trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 725,00 zł na osobę w rodzinie
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku)

Wniosek wraz z dokumentami złożony w okresie: Wypłata świadczeń (z ewentualnym wyrównaniem) nastąpi do:
1.07.2018 - 31.08.2018           31.10.2018
1.09.2018 - 30.09.2018           30.11.2018
1.10.2018 - 31.10.2018           31.12.2018
1.11.2018 - 30.11.2018           31.01.2019
1.12.2018 - 31.01.2019           28.02.2019


Świadczenia wychowawcze 500+:

Okres trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 800,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko" oraz 1200,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko" w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku)

Wniosek wraz z dokumentami złożony w okresie: Wypłata świadczeń (z ewentualnym wyrównaniem) nastąpi do:
1.07.2018 - 31.08.2018             31.10.2018
1.09.2018 - 30.09.2018             30.11.2018
1.10.2018 - 31.10.2018             31.12.2018
1.11.2018 - 30.11.2018             31.01.2019
1.12.2018 - 31.01.2019              28.02.2019


Świadczenie „DOBRY START”:
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r. rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września 2018 r.
W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

  

UWAGA!!!
W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko niezbędne jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego z rodziców
chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


Regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 

 

Majówka 2018r.

Dnia 27.05.2018 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na Skwerze im. J. Popiełuszki przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbył się Piknik Sportowo - Rekreacyjny, w ramach którego pracownicy Ośrodka prowadzili działania profilaktyczne wpisane w Program Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowany przez Ośrodek.
Pracownicy Ośrodka na Piknik Sportowo – Rekreacyjny przygotowali:
– zabawy kreatywne: łowienie rybek, toczenie piłek po linie, gry w rzutki, rakietki;
– zawody sportowe: skoki w workach, przeciąganie liny,„toczenie serów”, wyścigi na piłkach;
– salonik piękności: malowanie twarzy, robienie warkoczyków;
Ponadto pracownicy Ośrodka promowali zdrowy tryb życia bez alkoholu i innych używek. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym – hasłem przewodnim konkursu było: „Zdrowa rodzina – trzeźwa rodzina”. Za udział w zawodach sportowych i konkursach dzieci otrzymywały nagrody zakupione w ramach promocji Programu.
Celem podjętych przez Ośrodek działań jest kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z rodziną, pogłębienie więzi między rodzicami, a dziećmi poprzez wspólne uczestnictwo w zabawie, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, promowanie modelu rodziny wolnego od wszelkiego rodzaju patologii, profilaktyka uzależnień, wzrost świadomości wśród dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta na temat skutków zażywania środków uzależniających i konieczności podejmowania leczenia oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę i aktywny wypoczynek, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym. Cele te wpisują się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
Przygotowane atrakcje - gry, konkursy, zabawy, konkurencje sportowe – służyły zarówno integracji, jak również uczyły zdrowej rywalizacji. Pracownicy Ośrodka łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i związane z nią wartości m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zaufanie, jednocześnie negując niepożądane zachowania: przemoc, agresję, nieposłuszeństwo, spożywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych.
 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 19.02.2018 r. – 25.02.2018r. organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.


Celem ogólnopolskiej kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.


Pracownicy socjalni włączą się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pełniąc dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Osoby, które zgłoszą się do MOPS uzyskają informację na temat przysługujących im praw oraz instytucji, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
 

Spotkanie Wigilijne w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej OPŁATEK MALTAŃSKI

W dniu 11.12.2017 r. o godz. 14.00 odbył się w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej organizowanej przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu OPŁATEK MALTAŃSKI.

Spotkanie odbyło się w jednej z sal Pałacu w Łagowie. W ramach w/w akcji do wigilijnego stołu zostało zaproszonych 100 podopiecznych naszego Ośrodka: osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz ubogie rodziny wielodzietne. Dla wielu z tych osób była to jedyna możliwość uczestnictwa w wieczerzy wigilijnej, poczucia świątecznej atmosfery Świat Bożego Narodzenia, podzielenia się opłatkiem.
Razem z podopiecznymi do wigilijnego stołu zasiedli zaproszeni goście a wśród nich m.in. Burmistrz Zgorzelca Pan Rafał Gronicz, Pani sekretarz Jolanta Ptak, Dziekan Dekanatu Zgorzeleckiego ks. Maciej Wesołowski, Proboszcz Parafii Św. Antoniego Paderewskiego w Łagowie ks. Stanisław Polonis.

Powitanie wygłosił przedstawiciel Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, następnie piękne życzenia złożyła Kierownik MOPS w Zgorzelcu – Pani Mariola Chwałko oraz Burmistrz Rafał Gronicz. Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, po której w świątecznym występie zaprezentował się z kolędowym repertuarem chór dziecięcy ze Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu. Na zakończenie do wszystkich zgromadzonych przybył Święty Mikołaj, który hojnie obdarował prezentami przygotowanymi przez organizatorów wszystkich podopiecznych Ośrodka.
Wszyscy w dobrych humorach opuszczali Pałac w Łagowie.

Honorowymi patronami Opłatka Maltańskiego byli: ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jerzy Baehr oraz Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
 

Mikołajki 2017r.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu włączyli się w organizację festynu rodzinnego z okazji „Mikołajek”, który miał miejsce w dniu 03.12.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Pracownicy Ośrodka z okazji „Mikołajek” wcielili się w elfy Św. Mikołaja i przygotowali:
• Salonik piękności- robienie warkoczyków.
• Kącik malucha: basen z kulkami, domek, malowanki.
• Kreatywne warsztaty:
-tworzenie ozdób choinkowych takich jak bombki, gwiazdki, aniołki, kolorowe choinki, serduszka z papieru, eko- bombki.
-zdobienie ciasteczek i pierników,
-tworzenie kartek świątecznych,
-tworzenie lampionów oraz przyborników ze słoików z motywem świątecznym.

Dzieci, które przybyły do warsztatu Św. Mikołaja jak co roku poprzez wykonywanie różnych prac manualnych miały możliwość pobudzenia swojej wyobraźni, rozwijania wrażliwości dotykowej poprzez użycie materiałów do prac plastycznych o różnorodnej strukturze, aby łatwiej i dokładniej radzić sobie z każdym kolejnym zadaniem. Dzieci chętnie opowiadały o swojej pracy, były otwarte na proponowane formy pracy oraz na pomoc swoich bliskich, którzy również bardzo się angażowali. W czasie uczestnictwa w warsztatach kreatywnych całe rodziny mogły razem spędzić wolny czas, co służyło wspólnej integracji i pogłębieniu rodzinnych więzi. Efektem warsztatów były interesujące i piękne prace, które dzieci mogły zabrać do domu lub podarować bliskim.

Materiały na organizację warsztatów zostały zakupione z Programu ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pozyskaliśmy ludzi dobrego serca, którzy wsparli nas rzeczowo.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Zobacz więcej w galerii zdjęć
 

Działalność Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

W punkcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przyjmowana jest odzież, meble, sprzęt gospodarstwa domowego. W załączeniu Uchwała Zarządu.

 

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM 2017/2018

Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta Zgorzelec, mogą zgłaszać się do:

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b w godz.:
- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
- wtorek od 7.30 do 17.00
- piątek od 7.30 do 14.00
tel. 757756911 lub 757752634

 

• Ogrzewalni – Zgorzelec, ul. Henrykowska 4 w okresie od 01.11.2017r. w godz. od 19.00 do 7.00 (osoba nie może znajdować się pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających) tel. 757717777

 

• Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im św. Brata Alberta w Zgorzelcu, przy ul. Henrykowskiej 4 tel. 757717777
Schronisko zapewnia wsparcie w zakresie schronienia, posiłku, odzieży.
• Domu Samotnych Matek z Dziećmi „Monar-Markot” w Zgorzelcu przy ul. Parkowej 3 tel. 757750164
Dom zapewnia wsparcie w zakresie schronienia, posiłku, odzieży damskiej i dziecięcej.

 

• Jadłodajni u św. Józefa - Zgorzelec ul. Ks. Kozaka 2 prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta tel. 757717777, która zapewnia ciepły posiłek w godz. od 10.30 do 13.00

 

• Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 103 w poniedziałek, środa, piątek w godz. od 9.00 do 12.00 tel. 757756031, gdzie można uzyskać odzież, koce, kołdry

 

• Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego 1a od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.000 tel. 757756201

 

UWAGA!
Prosimy o przekazywanie informacji (do poniżej wskazanych instytucji) o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu tel. 757756911 lub 757752634
- Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu 756494200 lub 997
- Służby Ratunkowe tel. 112
 

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.


Podstawa prawna:
Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.


Obowiązki opiekuna prawnego:
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.


Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.


Kandydat na opiekuna prawnego powinien:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora,
• nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
• mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej.


Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów naboru.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Traugutta 77b.


W przypadku dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z kierownikiem MOPS P. Mariolą Chwałko tel. 75 77 569 11 lub Zastępcą kierownika MOPS P. Wiolettą Pawluk tel. 75 77 526 34.


Kierownik MOPS w Zgorzelcu przewiduje możliwość rozmowy wstępnej z kandydatem na opiekuna.

Kierownik MOPS w Zgorzelcu wystosuje pisemną informację o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że od września 2017r. rusza kolejna edycja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Zgorzelca w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 – Podprogram 2017.

Uprawnione do otrzymania pomocy są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochody netto z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie wynoszą:
- 1268 zł – w przypadku osób samotnie gospodarujących;
- 1028 zł – na osobę w rodzinie w przypadku rodziny.


Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.


Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697),
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 ze zm.),
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.


Warunkiem przyznania pomocy jest otrzymanie skierowania. Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:00. Odbiór żywności odbywa się w ustalonym terminie w magazynie na terenie miasta. Informacje o terminie i godzinach wydawania żywności przekazywane są bezpośrednio przez fundację zajmującą się wydawaniem żywności oraz przez pracowników socjalnych.
 

Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne do ZOO we Wrocławiu.

Jak co roku podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w dniu 22.08.2017 r. wyjechali na warsztaty edukacyjno – rekreacyjne do ZOO we Wrocławiu.

Jednymi z wielu atrakcji, z których podopieczni mogli skorzystać były:
• zwiedzanie ZOO wraz z Afrykarium
• zajęcia edukacyjne
• rejs po Odrze

Wrocław przywitał nas dobrą na zwiedzanie pogodą. Dzięki zdyscyplinowaniu grupy i sprawności kierowcy, podróż przebiegła szybko i bez zakłóceń. ZOO pokazało nam różnorodne oblicza. Podziwialiśmy ogromną ilość odmian i gatunków zwierząt, ptaków, ryb, przepiękną rafę koralową, oraz bujną roślinność. Zachwyciło nas Afrykarium ze swoimi nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Wielkie akwaria powodowały iluzję przebywania w głębinach.
Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, na których poznały gatunki małp, ich zwyczaje i życie oraz zagrożenia. Zajęcia odbywały się w Pawilonie Małp Człekokształtnych oraz na niektórych wybiegach zewnętrznych.
Kolejnym etapem programu był rejs statkiem po rzece Odrze. Rejs trwał 50 min. i zaczynał się i kończył na Przystani ZOO. Uczestnicy mieli okazję odpocząć, a zarazem podziwiać uroki miasta z innej perspektywy.
W programie został uwzględniony również posiłek dla wszystkich uczestników.
Każdy z uczestników znalazł tu coś dla siebie i spędził niezapomniane chwile.
Warsztaty miały na celu pogłębienie integracji i więzi, aktywizację osób i rodzin dotkniętych m.in. problemem alkoholowym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu co przyczyniło się do realizacji celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.
Wnioski można składać osobiście w Ośrodku pok. nr 4 (świadczenia rodzinne) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.
W przypadku przesłania pocztą, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.
 

Świadczenia dla rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że od 01.08.2017r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+ oraz z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.


Wnioski można składać osobiście lub listownie. Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Do wyboru aż 4 kanały komunikacji: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
 

Więcej

Baza teleadresowa podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

userfiles/file/BAZA%20TELEADRESOWA%20PODMIOT%C3%93W%20%C5%9AWIADCZ%C4%84CYCH%20POMOC%20DO%C5%9AWIADCZAJ%C4%84CYM%20PRZEMOCY%20-%202017.pdf

Majówka 2017

Dnia 28.05.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na Skwerze im. J. Popiełuszki przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu po raz kolejny miał miejsce „Sportowo rekreacyjny piknik majowy”, w ramach którego pracownicy Ośrodka prowadzili działania profilaktyczne wpisane w Program Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowany przez Ośrodek. Więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 20.02.2017 r. – 26.02.2017 r. organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Celem ogólnopolskiej kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Pracownicy socjalni włączą się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pełniąc dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Osoby, które zgłoszą się do MOPS uzyskają informację na temat przysługujących im praw oraz instytucji, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
 

Spotkanie Wigilijne 2016r.

W okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, jak co roku organizujemy Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.
Wigilia miała miejsce 15 grudnia 2016 r. w Restauracji Prima w Zgorzelcu. Na tę uroczystość zaproszenie otrzymali również Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Ksiądz Dziekan, Pan Andrzej Pałys.
Wszyscy zaproszeni goście złożyli piękne życzenia. Potem nadszedł czas na podzielenie się opłatkiem oraz obejrzenie występu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu. Świąteczną atmosferę dopełnił śpiew kolęd oraz wspólna wieczerza wigilijna.

Spotkania Wigilijne stały się tradycją Ośrodka pozwalającą osobom starszym i samotnym spędzić ten szczególny dzień w gronie osób znajomych. Była to okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, wspomnień. Pozwoliła zapomnieć o troskach dnia codziennego. Wszyscy podopieczni spędzili miło czas. Stwierdzili, że takie spotkania wpływają na kultywowanie tradycji oraz integrację.

Wigilia została sfinansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Programu ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
 

Mikołajki 2016r.

Ośrodek włączył się w organizację festynu rodzinnego z okazji „Mikołajek”, który miał miejsce w dniu 04.12.2016r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.
Pracownicy Ośrodka wcielili się w elfy Św. Mikołaja i przygotowali:
• Salonik piękności- robienie warkoczyków.
• Kącik malucha: dmuchany zamek, malowanki.
• Kreatywne warsztaty:
-tworzenie ozdób choinkowych takich jak bombki, gwiazdki, aniołki, kolorowe choinki, serduszka z papieru,
-zdobienie przygotowanych przez pracowników ciasteczek i pierników,
-tworzenie kartek świątecznych,
-tworzenie lampionów oraz bałwankowych i mikołajowych przyborników ze słoików.
Dzieci, które przybyły do warsztatu Św. Mikołaja poprzez wykonywanie różnych prac miały możliwość pobudzenia swojej wyobraźni, rozwijania wrażliwości dotykowej poprzez użycie materiałów do prac plastycznych o różnorodnej strukturze, aby łatwiej i dokładniej radzić sobie z każdym kolejnym zadaniem wymagającym sprawności manualnej. Dzieci chętnie opowiadały o swojej pracy, były otwarte na opinie innych oraz na pomoc swoich rodziców, którzy również angażowali się w wykonywane prace przez ich pociechy. W czasie uczestnictwa w warsztatach kreatywnych całe rodziny mogły razem spędzić wolny czas oraz bawić się, co służyło wspólnej integracji i pogłębieniu więzi. Efektem warsztatów były interesujące i piękne prace, które dzieci mogły zabrać do domu lub podarować bliskim.
Materiały na organizację warsztatów zostały zakupione z Programu ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pozyskaliśmy ludzi dobrego serca, którzy wsparli nas rzeczowo.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.
 
Zobacz więcej w galerii zdjęć

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM 2016/2017

Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta Zgorzelec, mogą zgłaszać się do:

 

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b w godz.:
- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
- wtorek od 7.30 do 17.00
- piątek od 7.30 do 14.00
tel. 757756911 lub 757752634

 

• Ogrzewalni – Zgorzelec, ul. Henrykowska 4 w okresie od 01.11.2016r. do 31.03.2017r. w godz. od 19.00 do 7.00 (osoba nie może znajdować się pod wpływem alkoholu) tel. 757717777

 

• Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im św. Brata Alberta w Zgorzelcu, przy ul. Henrykowskiej 4 tel. 757717777
Schronisko zapewnia wsparcie w zakresie schronienia, posiłku, odzieży.


• Domu Samotnych Matek z Dziećmi „Monar-Markot” w Zgorzelcu przy ul. Parkowej 3 tel. 757750164
Dom zapewnia wsparcie w zakresie schronienia, posiłku, odzieży damskiej i dziecięcej.

 

• Jadłodajni u św. Józefa - Zgorzelec ul. Ks. Kozaka 2 prowadzonej od 15.11.2016r. przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta tel. 757717777, która zapewnia ciepły posiłek.

 

• Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 103 w poniedziałek, środa, piątek w godz. od 9.00 do 13.00 tel. 757756031, gdzie można uzyskać odzież, koce, kołdry

 

• Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego 1a w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. od 8.30 do 15.30 tel. 757756201

 

UWAGA!

Prosimy o przekazywanie informacji (do poniżej wskazanych instytucji) o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu tel. 757756911 lub 757752634
- Straż Miejska w Zgorzelcu tel. 757752400
- Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu 756494200 lub 997
- Służby Ratunkowe tel. 112
 

Program Aktywizacja i Integracja w Zgorzelcu

Już po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu realizują Program Aktywizacja i Integracja. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych. Do programu przystąpiło 10 osób wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od października do grudnia 2016r. beneficjenci programu w ramach zajęć integracyjnych biorą udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciach z psychologiem, natomiast w ramach aktywizacji zawodowej wykonują prace społecznie-użyteczne zorganizowane przez Gminę Miejską Zgorzelec na terenie naszego miasta.

„Kartoflane Party”

Dnia 03.10.2016r. w godzinach od 10.00 do 12.30 na terenie zalewu „Czerwona Woda” miało miejsce „Kartoflane Party” zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

Pracownicy Ośrodka na „Kartoflane party” przygotowali:
• Zabawy kreatywne: łowienie rybek, zabawy z chustą animacyjną, rzuty do celu.
• Zawody sportowe: drużynowe wyścigi rzędów w workach i nartach.
 

Nie zabrakło również konkursów – dzieci wraz z nauczycielami układały hasła profilaktyczne: „Nie piję, nie palę i żyję wspaniale”, „Nie palę i nie piję, za to zdrowo żyję”, „SP 2 o zdrowie dba!”.
Uczestnikom „Kartoflanego party”– dzieciom wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu zapewniliśmy nie tylko mnóstwo radości, ale również poczęstunek – pieczone ziemniaki, kiełbaski i napoje.
Przygotowane atrakcje służyły zarówno integracji z rówieśnikami, kreowaniu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, jak i zwiększeniu świadomości szeroko pojętej profilaktyki uzależnień - niezbędnych do wykształcenia wśród dzieci właściwych postaw i zachowań.

Zobacz więcej w galerii zdjęć

Warsztaty wyjazdowe do DINOPARK w Szklarskiej Porębie

Koniec wakacji upłynął klientom Ośrodka pod znakiem rekreacji, edukacji i rozrywki. W dniu 23.08.2016 r. grupa 44 osób wyjechała na warsztaty edukacyjno – rekreacyjne do DINOPARKU w Szklarskiej Porębie. Górski klimat, bliskość natury połączono z parkiem edukacji i rozrywki dla osób w różnym wieku.

Jednymi z wielu atrakcji, z których podopieczni mogli skorzystać były:
– ścieżka edukacyjna ze znajdującymi się rekonstrukcjami kilkudziesięciu dinozaurów naturalnej wielkości,
– wioska indiańska, w której można było poznać życie Indian,
– zabawy w poszukiwaczy złota,
– zabawy w paleontologów szukających kości dinozaurów,
– place zabaw,
– przejażdżka kolejką Flinstonów,
– dmuchawce,
– zabawa na strzelnicy paintballowej
jak również przeżyć niezapomniane chwile podczas seansu kinowego 6D.
W programie został uwzględniony również posiłek dla wszystkich uczestników.
Każdy z uczestników znalazł tu coś dla siebie i spędził niezapomniane chwile.

Warsztaty miały na celu pogłębienie integracji i więzi, aktywizację osób i rodzin dotkniętych m.in. problemem alkoholowym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu co przyczyniło się do realizacji celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Dzień Dziecka

Pracownicy Ośrodka włączyli się w organizację festynu rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”, który miał miejsce w dniu 04.06.2016r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie Fortu Bolka i Lolka usytuowanym w Parku miejskim im. A. Błachańca w Zgorzelcu.

Przygotowalśmy:
• Zabawy kreatywne z chustą animacyjną.
• Salonik piękności m.in. malowanie twarzy, robienie warkoczyków.
• Kącik malucha: dmuchany zamek, malowanki.
• Kreatywne warsztaty: tworzenie przyborników szkolnych z tekturowych rolek, tworzenie kolorowych masek, wiatraczków, nakrętkowych obrazków, zakładek do książek oraz kartek okolicznościowych.  Więcej
 

Sportowo rekreacyjny piknik majowy

Dnia 28.05.2016r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na Skwerze im. J. Popiełuszki przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu miał miejsce „Sportowo rekreacyjny piknik majowy”, w ramach którego pracownicy Ośrodka prowadzili działania profilaktyczne wpisane w Program Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowany przez Ośrodek. Więcej

„Wygrajmy podwórko Nivea”

                                      Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu włączyli się w organizację Festynu Rodzinnego „Wygrajmy podwórko Nivea”, który odbył się na placu zabaw przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu dnia 13.05.2016r. w godzinach od 16.00 do 18.00. 
Miasto Zgorzelec zgłosiło lokalizację przy ul. Orzeszkowej do konkursu „Podwórko Nivea 2016”, polegającym na oddawaniu głosów na stronie internetowej na wybrane miejsce od 5 maja do 30 czerwca br. w celu zbudowania nowego placu zabaw. Więcej

Rodzina 500+ zmiana punktów przyjmowania wniosków

Przypominamy, że obsługę programu Rodzina 500+ w Zgorzelcu prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77B.

Aby ułatwić mieszkańcom Zgorzelca składanie wniosków o wypłatę świadczenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dodatkowe punkty przyjmowania wniosków. Znajdują się one w:1. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8b
– w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.
2. Urząd Miasta Zgorzelec, Punkt Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7
– w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców od dnia 12 kwietnia 2016r. zrezygnowano z Punktu przy ul. Pułaskiego 14 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu.
 

Rodzina 500+ instrukcje

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, jak krok po kroku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus” przez internet.


Informator dostępny na stronie

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/
 

E- Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę banków za pośrednictwem, których można będzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7766,e-rodzina-500-plus.html
 

Program Rodzina 500+. Aktualizacja

19 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w przypadku świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+.

Wejdzie ono w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Oznacza to, że dopiero od tego dnia, czyli od 1 kwietnia 2016 r. w wyznaczonych punktach będzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia.

Rozporządzenie zawiera pełny wzór liczącego kilka stron wniosku oraz szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Dodatkowo opublikowano także wzór oświadczenia członka rodziny o dochodach, wzór oświadczenia członka rodzina rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów oraz załącznik dla rolników podlegających KRUS. Wszystkie dokumenty można pobrać tutaj:Rozporządzenie z załącznikami: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/D2016000021401.pdfUWAGA! druki można pobrać i wypełnić już teraz, ale wyznaczone punkty będą mogły przyjmować wnioski dopiero od 1 kwietnia, tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w przypadku świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, zawierającego wzory wniosków oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).


Gdzie składać wnioski w Zgorzelcu ?

 

W Zgorzelcu obsługą wniosków o wypłatę świadczenia będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który od 1 kwietnia uruchomi punkty przyjmowania wniosków (patrz niżej), w których możliwe będzie także pobranie druku wniosku i uzyskanie porady na temat świadczenia. Druki wniosków otrzymają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Ponadto w dniach 30.03.2016 r. - 08.04.2016 r. druk wniosku będzie można otrzymać w przedszkolu (żłobku) do którego uczęszcza dziecko.


Punkty wydawania i przyjmowania wniosków:


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 77 b w godzinach pracy Ośrodka tj.

 •  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30
 •  wtorek w godz. 7.30-17.00
 • piątek w godz. 7.30-14.00


od 1 kwietnia do 30 czerwca
- Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7 w godz. 07.30-17.00


w okresie od 1 do 30 kwietnia także:
- Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8b, w godz. 8.00-15.00
- Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 w godz. 8.00-14.00


Wnioski będzie też można wysłać listem poleconym na adres MOPS lub przez Internet, korzystając z: portalu informacyjno-usługowego emp@tia, platformy usług elektronicznych PUE ZUS oraz kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki (w przygotowaniu).


Terminy wypłaty świadczenia


Co do zasady, świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane. W przypadku świadczenia rodzinnego przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+, ustawodawca wprowadził jednak przepisy szczególne w stosunku do przepisów art. 18 i 21 ustawy i w stosunku do przepisów Kpa regulujących terminy załatwiania spraw, dlatego rodziny, czy opiekunowie, których wnioski zostaną złożone w pierwszych trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy (w przypadku wniosków wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) otrzymają świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

Świadczenia przyznane na podstawie wniosków złożonych po 1 lipca 2016 roku, będą naliczane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 


O czym jeszcze należy pamiętać ?


Przypominamy też, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane niezależnie od dochodów, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko mogą otrzymać tylko rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi. O wsparcie będą się mogli ubiegać także samotni rodzice, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, która podobnie jak inne świadczenia dla rodzin, nie będzie podlegać egzekucji. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

„Rodzina 500 plus”

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus" została opublikowana w Dzienniku Ustaw i od dnia 01 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie. Tym samym począwszy od 01 kwietnia 2016 roku możliwe będzie składanie wniosków o przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z zapisami ustawy, wzór wniosku o przyznanie świadczenie wychowawczego oraz wzory stosownych oświadczeń muszą zostać określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do chwili obecnej rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane. Wnioski wydawane będą niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

O możliwości pobierania wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco.

Realizacja świadczenia wychowawczego w Zgorzelcu będzie się odbywała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77 b. 

 Chcąc umożliwić złożenie wniosku wszystkim uprawnionym mieszkańcom Zgorzelca, na terenie miasta utworzone zostaną trzy dodatkowe punkty, gdzie będzie można uzyskać wszelkie informacje odnośnie świadczenia wychowawczego oraz pobrać i złożyć wniosek.

Dodatkowe punkty będą uruchomione w następujących terminach i miejscach:

1. w okresie od 01 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00


2. w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu przy u. Boh II AWP 8b, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00


3. w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do - 14.00

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 22.02.2016r. – 27.02.2016r. organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Celem ogólnopolskiej kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.
Pracownicy socjalni włączą się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pełniąc dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Osoby, które zgłoszą się do MOPS uzyskają informację na temat przysługujących im praw oraz instytucji, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
 

Spotkanie Wigilijne 2015

W kilkunastoletniej tradycji Ośrodka jest organizowanie Wigilii dla starszych, niepełnosprawnych i samotnych.
W tym roku Spotkanie Wigilijne odbyło się dnia 15 grudnia w Restauracji Placebo. W spotkaniu uczestniczyły osoby zaproszone, władze miasta, ksiądz Dziekan i przedstawiciele Ośrodka. Więcej

Mikołajki 2015

„Spotkanie z Mikołajem” tradycyjnie odbyło się 06.12.2015r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury. Powitano go z wielką radością. Było gwarnie i wesoło. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach i konkursach. Impreza mikołajkowa wymagała wielu starań i poczynań ze strony organizatorów. Ośrodek był jednym z partnerów przedsięwzięcia i zapewnił dzieciom wiele atrakcji. Więcej

Akcja - Opał 2015

Od kilkunastu lat Ośrodek podejmuje kompleksowe działania mające na celu zabezpieczenie przed skutkami zimy osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych i innych wymagających wsparcia. Podobnie jak w latach ubiegłych pomaga nam w tym Fundacja PGE – Energia z Serca. W tym roku dzięki otrzymanej darowiźnie w kwocie 5 000,00 zł udało się zakupić i dostarczyć opał do 13 rodzin.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016

Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta Zgorzelec, mogą zgłaszać się do:

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b w godz.:
- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
- wtorek od 7.30 do 17.00
- piątek od 7.30 do 14.00
tel. 757756911 lub 757752634

• Noclegowni – Zgorzelec, ul. Henrykowska 4 w godz. od 19.00 do 7.00 (osoba nie może znajdować się pod wpływem alkoholu) tel. 757717777

• Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im św. Brata Alberta w Zgorzelcu, przy ul. Henrykowskiej 4 tel. 757717777
Schronisko zapewnia wsparcie w zakresie schronienia, posiłku, odzieży.
• Domu Samotnych Matek z Dziećmi „Monar-Markot” w Zgorzelcu przy ul. Parkowej 3 tel. 757750164
Dom zapewnia wsparcie w zakresie schronienia, posiłku, odzieży damskiej i dziecięcej.

• Jadłodajni przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Robotnika w Zgorzelec przy ul. Ks. Kozaka 2 tel. 757756373, która zapewnia ciepły posiłek.

• Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 103 w poniedziałek, środa, piątek w godz. od 9.00 do 13.00 tel. 757756031, gdzie można uzyskać odzież, koce, kołdry

• Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego 1a w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 9.00 do 15.30 tel. 757756201

UWAGA!
Prosimy o przekazywanie informacji (do poniżej wskazanych instytucji) o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu tel. 757756911 lub 757752634
- Straż Miejska w Zgorzelcu tel. 757752400
- Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu 756494200 lub 997
- Służby Ratunkowe tel. 112

 

Otwarcie boiska w Parku im. I. Paderewskiego

Dnia 09.10.2015r. Ośrodek uczestniczył w otwarciu boiska w Parku im. I. Paderewskiego. Impreza była okazją do oficjalnego przekazania wyremontowanego obiektu mieszkańcom miasta (ułożono nową nawierzchnię asfaltową pokrytą warstwą poliuretanu, zamontowano bramki i kosze, wybudowano nowe ogrodzenie, przy boisku zamontowano przyrządy do ćwiczeń mięśni brzucha, drążek uniwersalny, stół do gry w piłkarzyki). Więcej

Dzień Dziecka 2015

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
                                                                      Janusz Korczak

 

Dnia 31.05.2015r. w Forcie Bolka i Lolka w Parku A. Błachańca odbyła się zabawa dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który nie pozwolił nudzić się nie tylko najmłodszym mieszkańcom, ale również ich opiekunom. Ośrodek był jednym z partnerów przedsięwzięcia. Więcej

Ogłoszenie dopalacze!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że:
pomoc w sprawie dopalaczy można uzyskać:
 

W Zgorzelcu – w Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Warszawskiej 37a, Tel. 75 77 58 700

Najważniejsze ogólnopolskie numery telefonów:

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.; www.800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

0801 199 990 Antynarkotykowy Telefon Zaufania czynny codziennie w godz. 16.00 - 21.00

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
 

Program Aktywizacja i Integracja w mieście Zgorzelec

W dniu 31.05.2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zakończył realizację Programu Aktywizacja i Integracja. Głównym celem Programu była poprawa sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil III a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, realizujących kontrakt socjalny. W programie uczestniczyło 10 osób wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. W okresie od 07.04.2015r. do 29.05.2015r. beneficjenci Programu w ramach zajęć Integracyjnych uczestniczyli w Treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciach z psychologiem. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach wpłynęło na zmianę postawy na bardziej aktywną i otwartą na zmiany. Wzrosły też kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe beneficjentów. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy Programu wykonywali zorganizowane przez Gminę Miejską Zgorzelec prace społecznie-użyteczne na terenie naszego miasta.

Majówka Profilaktyczna 2015r.

Dnia 22.05.2015r. w godzinach od 16.00 do 19.00 na terenie boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Domu Kultury w ramach Programu Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowanego przez Ośrodek odbyła się Majówka profilaktyczna pod hasłem:
 

" Prowadź aktywny tryb życia bez palenia i bez picia
Szanuj ludzi! Śmiej się, śmiej!
Zawsze zdrowe życie miej!”

Więcej

Festyn Spotkajmy się-Poznajmy się 2014

W dniu 13.06.2014r. na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu odbył się festyn integracyjny pn. „Spotkajmy się-Poznajmy się” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w ramach projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA … współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej

Dzień Dziecka 2014

Dnia 01.06.2014r. w Forcie Bolka i Lolka w Parku A. Błachańca odbył się Miejski Dzień Dziecka. Ośrodek był jednym z partnerów przedsięwzięcia. Nasi Pracownicy przygotowali bogatą ofertę włączając do tego co już się sprawdziło wiele nowych atrakcji. Więcej

Majówka profilaktyczna

Dnia 09.05.2014r. w Parku Paderewskiego o godz. 16.00. odbyła się Majówka profilaktyczna.
Majówka jest elementem Programu Ograniczania Strat i Szkód Osób z Problemem Alkoholowym Klientów MOPS realizowanego przez Ośrodek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działanie skierowane jest do społeczności lokalnej w każdym wieku. Ma na celu integrację społeczną, przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym, wzrost świadomości na temat skutków używania środków uzależniających wśród dzieci i mieszkańców naszego miasta, ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  Więcej

Majówka Profilaktyczna 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zaprasza mieszkańców na "Majówkę Profilaktyczną"

Majówka odbędzie się:
09.05.2014r. na terenie Parku Paderewskiego (Zielona Polana między ul. Moniuszki a ul. Szymanowskiego) w godz. od 16.00 do 18.30

Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zachęcamy dzieci i dorosłych do wspólnego spędzenia czasu. Więcej
 

Akcja Zima

U W A G A !!!
OSOBY BEZDOMNE, POTRZEBUJĄCE POMOCY
można kierować do:
NOCLEGOWNI przy Schronisku Św. Brata Alberta w Zgorzelcu, ul. Henrykowska 4, która udzieli schronienia w godz. od 19.00 do 7.00
SCHRONISKA ŚW. BRATA ALBERTA W ZGORZELCU, ul. Henrykowska 4, telefon 75 7717777, które udzieli schronienia, wspomoże posiłkiem, odzieżą, zabezpieczy potrzeby w zakresie higieny osobistej (kąpiel)
DOMU SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI „MARKOT” w Zgorzelcu, ul. Parkowa 3, tel. 604 058 773, które udzieli schronienia, wspomoże posiłkiem
JADŁODAJNI przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu, ul. Kozaka 2, gdzie codziennie mogą otrzymać ciepły posiłek - w godz. od 11.30
POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Armii Krajowej 103 w Zgorzelcu, gdzie mogą bezpłatnie otrzymać odzież w Magazynie Odzieżowym czynnym od 03 stycznia 2014r. w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach od 9.00 do 12.00
Ponadto informacje dotyczące możliwości udzielenia pomocy można uzyskać w:
MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU ul. TRAUGUTTA 77B
Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30 , wtorek w godz. od 7.30 do 17.00 , piątek w godz. od 7.30 do 14.00 ,
telefon 75 7759869, 75 7756911 lub 75 7752634

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery:
75 77 52 400 STRAŻ MIEJSKA
997 POLICJA
112 SŁUŻBY RATUNKOWE

MIKOŁAJKI 2013r.

Ośrodek włączył się w organizację Miejskich Mikołajek, które odbyły się 06 grudnia w MDK w Zgorzelcu. Zorganizowaliśmy Mikołajkowe Warsztaty zapewniając dzieciom ( i nie tylko) liczne atrakcje. WIĘCEJ

Festyn "Spotkajmy się - Poznajmy się" 2013r.

W dniu 06 września 2013r. na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu zorganizowaliśmy w ramach projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego festyn pn.”Spotkajmy się - Poznajmy się”.

Pomocy organizacyjnej udzieliły instytucje i osoby prywatne współpracujące z Ośrodkiem oraz uczestnicy projektu. WIĘCEJ

Wakacje z MOPS-em 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat do udziału w Projekcie „Wakacje z MOPS-em”.
Projekt finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wakacyjne spotkania będą się odbywały od 02 lipca do 27 sierpnia br. w każdy wtorek w godz. od 13.00 do 15.00 na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu przy ul. Maratońskiej. WIĘCEJ
 

Dzień Dziecka 2013

„Po prostu koci świat” – pod taką nazwą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali tegoroczny festyn z okazji Dnia Dziecka.

Impreza odbyła się 7-go czerwca w Parku Paderewskiego. Miała na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, wspólne spędzenie czasu wolnego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształcenie umiejętności "zdrowej rywalizacji" oraz integrację społeczną i profilaktykę. WIĘCEJ
 

Majówki 2013r.

Dnia 17.05.2013r. na placu zabaw u zbiegu ul. Turowskiej i Orzeszkowej oraz dnia 24.05.2013r. na terenie Przedszkola Bajka przy ul. Broniewskiego 27a odbyły się Majówki Profilaktyczne pod hasłem „Niech każdy się dowie, że przez używki tracimy zdrowie!”. WIĘCEJ

"Niech każdy się dowie, że przez używki tracimy zdrowie"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zaprasza mieszkańców na "Majówki Profilaktyczne" pod hasłem „Niech każdy się dowie, że przez używki tracimy zdrowie”. WIĘCEJ

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 25.02.2013 – 02.03.2013r. organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Celem ogólnopolskiej kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Pracownicy socjalni włączą się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pełniąc dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Osoby, które zgłoszą się do MOPS uzyskają informację na temat przysługujących im praw oraz instytucji, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

W dniu 18 stycznia 2013r. w siedzibie Ośrodka odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „Źródło mojej mocy to - RODZINA BEZ PRZEMOCYWIĘCEJ

Spotkanie Wigilijne uczestników grupy samopomocowej

W dniu 20.12.2012r. w Restauracji „Feniks” odbyło się Spotkanie Wigilijne uczestników grupy samopomocowej w ramach Projektu „Razem z MOPS-em” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzielenie się opłatkiem, wzajemne życzenia, wspólna wieczerza stanowiły ważne elementy przeżywanej uroczystości.
Na zakończenie każdy uczestnik Wigilii otrzymał słodki upominek.
 

Spotkanie Wigilijne

W dniu 18.12.2012r. Ośrodek zorganizował w Restauracji „Prima” Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Wspieranie inicjatyw MOPS na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego z Fundacji PGE - Energia z serca  WIĘCEJ

Źródło mojej mocy to - RODZINA BEZ PRZEMOCY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zaprasza uczniów zgorzeleckich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pn. "Źródło mojej mocy to - RODZINA BEZ PRZEMOCY" WIĘCEJ
 

MOPS na Miejskich Mikołajkach

Dnia 2 grudnia 2012r. Miejski Dom Kultury zamienił się w Krainę Świętego Mikołaja. Ośrodek był jednym z partnerów przedsięwzięcia, które zapewniło dzieciom wiele atrakcji. WIĘCEJ

Zakończenie projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w 2012r.

W dniu 26.11.2012r. w Restauracji „Kaprys” odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne podsumowujące działania realizowane w ramach projektu Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. WIĘCEJ

Kartoflane party

Dnia 18.10.2012r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizując cele Projektu „Wakacje z MOPS-em” zorganizowaliśmy na Zalewie dla dzieci „Kartoflane party”.   WIĘCEJ

Wycieczka edukacyjna do Wrocławia

Dnia 31.08.2012r. w ramach Projektu odbył się wyjazd o charakterze edukacyjnym i turystycznym do Wrocławia. W wyjeździe wzięło udział 31 osób (dzieci wspólnie z rodzicami). Na trasie wycieczki znalazł się Ogród Zoologiczny, w którym odbyła się lekcja dydaktyczna „Bliskie spotkanie z małpami” oraz Rynek Starego Miasta i Szlak Krasnoludków. WIĘCEJ

Festyn „Spotkajmy się – Poznajmy się” 2012

Dnia 7 września 2012r. na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu odbył się Festyn pn.”Spotkajmy się-Poznajmy się” zorganizowany przez pracowników Ośrodka oraz instytucje i osoby prywatne wspierające naszą działalność. Do organizacji festynu włączyli się również uczestnicy projektu. WIĘCEJ

MOPS na Miejskim Dniu Dziecka

1 czerwca Burmistrz Miasta Zgorzelec zaprosił najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców na teren wokół Miejskiego Domu Kultury, aby wspólnie obchodzić Dzień Dziecka. Pracownicy Ośrodka razem 
z Młodzieżową Radą Miasta zapewnili dzieciom (i nie tylko) wspaniałą zabawę w Krainie Malucha. WIĘCEJ

 

Majówka 2012 - Osiedle Centralne

Dnia 15.05.2012 r. na Osiedlu Centralnym u zbiegu ul. Karłowicza
i Poniatowskiego odbyła się kolejna Majówka Profilaktyczna. WIĘCEJ

Majówka 2012 - dzielnica Ujazd

Dnia 8.05.2012r. na placu zabaw u zbiegu ul. Turowskiej i Orzeszkowej odbyła się Majówka Profilaktyczna pod hasłem „Kto nie pali i nie pije zdrowiem tryska długo żyje!”. Organizatorem integracyjnej zabawy dla dzieci i dorosłych byli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działanie zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miało na celu uświadomienie mieszkańcom miasta skutków używania alkoholu i nikotyny, integrację oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne, aktywne spędzenia czasu, a także zaszczepienie w najmłodszych pozytywnych wzorców. WIECEJ

 

"Kto nie pali i nie pije, zdrowiem tryska, długo żyje"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zaprasza mieszkańców na "Majówki Profilaktyczne" pod hasłem „Kto nie pali i nie pije, zdrowiem tryska, długo żyje”. WIĘCEJ

 

 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty! Znamy już laureatów!

W dniu 9 marca o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „Młodość i starość – integracja pokoleń”, który zorganizowaliśmy w związku z ogłoszonym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. WIECEJ 

"Młodość i Starość - integracja pokoleń"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez nasz Ośrodek pn.  "Młodość i Starość - integracja pokoleń". 
Wystarczy przygotować pracę plastyczną ilustrującą wyobrażenia
i skojarzenia związane z integracją pokoleń, a następnie dostarczyć ją do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w dniach
od 1 do 29 lutego 2012 r. WIĘCEJ

Rusza projekt socjalny MOPS-u: „Teatr? Dlaczego nie!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu serdecznie zaprasza chętnych dorosłych do tworzenia Amatorskiego Teatru Integracyjnego.
Jeśli masz wolny czas, chcesz poznać ciekawych ludzi, lubisz dobrą zabawę, chcesz pokonać nieśmiałość, chcesz włączyć się w społeczne działania - przyjdź na spotkanie organizacyjne do siedziby Ośrodka, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2012r. (wtorek) o godz. 14.00. WIĘCEJ

 

"Razem z MOPS-em" po raz trzeci

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pn. „Razem z MOPS-em” finansowanego
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. WIĘCEJ

 

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł. Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu: 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody). 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra). 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Sekcja Pomocy Społecznej ul. Traugutta 78A, tel. 75 77 526 34 lub 75 77 569 11.

Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 Podstawa prawna Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). 1. Rodzaj zadań 1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”: a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w: a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego; b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca; c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa); e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 2. Podmioty uprawnione do składania wniosków O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. 3. Tryb przystąpienia do Programu Gminy/powiaty, składając do właściwego wojewody wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu, uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników i koszt realizacji usług asystencji osobistej. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia. 4. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację 1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie. 2. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2023 r. w kwocie 505 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków. 4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów. 5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków gmin/powiatów. 6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków, na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków. 8. Minister przekazuje środki na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków z Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu, zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu. 9. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. 10. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej. 11. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu. 12. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części IV ust. 23 pkt 2 i 4 Programu środki stanowiące nie więcej niż 2% przekazanych środków Funduszu, w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu. 13. Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% przekazanych środków Funduszu. 14. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”. 15. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100). 5. Terminy naboru wniosków Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). 6. Termin rozpatrzenia wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Sekcja Pomocy Społecznej ul. Traugutta 78A, tel. 75 77 526 34 lub 75 77 569 11.

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
 

Projekt "Energetyczny plecak" w Zgorzelcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny uczestniczył w projekcie „Energetyczny plecak” realizowanym przez z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W piątek 26 sierpnia w Urzędzie Miasta Zgorzelec przekazano przyszłym uczniom klas pierwszych kolorowe plecaki.
Beneficjantami projektu realizowanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. są dzieci rozpoczynające swoją przygodę z nauką. W ramach projektu koncern przygotował szkolne plecaki wypełnione potrzebnymi przyborami szkolnymi, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu wytypował dziewięcioro dzieci, które zostały nimi obdarowane. Przekazanie plecaków odbyło się w Urzędzie Miasta Zgorzelec w obecności przedstawiciela PGE GiEK S.A. oraz Burmistrza Zgorzelca. Drobny poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości przygotowany został przez Ośrodek.
 

Czwartek 20 czerwca 2024

BIP

Pobierz Acrobat Reader

Pajacyk